• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2008-06-04 15:15:42    
Na dana�nji dan

cri

Dogodilo se na dana�nji dan - 30. septembar

1452. - Od�tampana je prva knjiga.

1630. - Prvi put je izvr�ena smrtna kazna u SAD-u.

1791. - U Be�u je premijerno izvedena Mocartova opera "�arobna frula".

1876. - Ro�en je srpski pisac, pozori�ni kriti�ar i diplomata, Milan Raki�, reformator stiha i veliki znalac jezika, �lan Srpske kraljevske akademije, predsednik srpskog Pen kluba. Posle zavr�enih studija prava u Parizu, radio je u Beogradu kao �inovnik, a od 1904. bio je u diplomatskoj slu�bi. Pojavio se u javnosti 1903. zbirkom "Pesme", kao potpuno izgra�en pisac, misaon i ose�ajan, pesnik unutarnjih nemira i sukoba, �iji pesimizam poti�e od intelektualnog razmi�ljanja o prolaznosti sveta. Objavio je 1912. zbirku "Nove pesme" i 1936. "Pesme". Pedesetak pesama, koliko je ukupno napisao, odlikuje se elegancijom i savr�enstvom forme i spada u vrh srpske lirike 20. veka, poput pesama "Na Gazimestanu", "Jefimija", "Dolap", "Simonida", "Napu�tena crkva", "Orhideja", "Ljubavna pesma", a njegove pozori�ne kritike izraz su zadivljuju�e eruducije i pouzdanog suda.

1912. - Srbija i Bugarska objavile su mobilizaciju za rat protiv Otomanskog carstva koji je nazvan Prvim balkanskim ratom. U bitkama od oktobra 1912. do maja 1913, protiv Turaka su se borile i Gr�ka i Crna Gora, a rat je zavr�en osloba�anjem balkanskih naroda od turske vlasti.

1918. - Bugarska armija kapitulirala je u Prvom svetskom ratu, po�to je na granice Bugarske izbila srpska vojska koja je posle proboja Solunskog fronta presekla bugarske trupe na dva dela i potpuno ih slomila.

1935. - U Bostonu je premijerno izvedena opera "Porgi i Bes" D�ord�a Ger�vina.

1941. - Zavr�en je tzv. krvavi mar�, u kojem su Nemci u Drugom svetskom ratu vi�e od 5.000 �ap�ana - za kaznu zbog pomo�i partizanima tokom borbi u Ma�vi - doterali na Savski most, gde su neke ubili i bacali u reku, druge gonili da tr�e, pa ih malaksale ubijali. Pre�ivele su vratili u �abac i deo streljali, a ostale zatvorili u novoformirani logor.

1947. - U Beogradu je osnovana jugoslovenska organizacija partizanskih ratnih veterana u Drugom svetskom ratu - Savez udru�enja boraca Narodnooslobodila�kog rata.

1955. - D�ejms Din, ameri�ki glumac, poginuo je u saobra�ajnoj nesre�i. Ostao je upam�en kao simbol uznemirene i pobunjene mladosti. Filmovi: "Isto�no od raja", "Buntovnik bez razloga", "Div".

1966. - Bocvana je dobila nezavisnost od Velike Britanije.

1999. - Policija je u Beogradu, druge ve�eri zaredom, silom suzbila mirne demonstracije nekoliko desetina hiljada pristalica opozicione koalicije Savez za promene, povrediv�i desetine gra�ana. Opozicione stranke Srbije zaklju�ile su ranije tog dana da su vanredni izbori, pod uslovima uskla�enim s me�unarodnim standardima, najbr�i i najracionalniji izlaz iz krize.