• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-16 15:39:06    
A Dan i njegova kreativna radionica

cri

Na putu ka Nacionalnom parku mo�varnih podru�ja La�ihai u gradu Li�iang u kineskoj jugozapadnoj provinciji Jun Nan, pa�nju prolaznika privla�i velelepna kapija, ukra�ena drevnim elementima. Na kapiji uo�ljivo pi�e na kineskom "Logor Vagang''. Taj logor je bio upori�te selja�kog ustanka krajem dinastije Sui, ali ovaj dana�nji logor Vagang je, u stvari, umetni�ka galerija. U dana�njem programu zajedno �emo obi�i ovu galeriju i uponati vas sa vlasnikom galerije, Tajvancem A Danom.

�im pro�ete kroz kapiju, pred o�ima se odmah pojavljuje nekoliko visokih stubova i drvena plo�a na kojoj je oka�ena dekorativna lobanja tibentanskog goveda, jaka, �to dopunjava monumentalnost i misterioznost logora. Po dvori�tu su razme�teni raznovrsni starinski predmeti, kao �to su tro�an brod, dotrajalo mlinsko kolo, drvena �inija, garnitura za �aj sa puterom, kalup za mese�eve kola�i�e itd. Ovo mesto je kreativna radionica A Dana, junaka na�e dana�nje pri�e. Prise�aju�i se svoje originalne kreacije, A Dan je rekao:

1 2 3 4 5