• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Kviz o 60-godi�njici osnivanja Narodne Republike Kine
Ove godine se obele�ava 60- ta godi�njica osnivanja Narodne Republike Kine. U proteklih 60 godina, kineska vlada i Kinezi su se zalagali za izgradnju dr�ave, da bi se uveliko podigla njena kompleksna mo� , narod postepeno bogatio, i postigli uspesi u poljoprivrednoj, industrijskoj, nau�noj i tehni�koj oblasti. Kineski radio internacional �e od 1. juna odr�ati Kviz povodom 60-te godi�njici Nove Kine, kako na radio programu tako i na vebsajtu KRI, da bi se slu�aoci i korisnici interneta svih zemalja upoznali sa privrednim i dru�tvenim razvojem Kine. Srda�no vas pozivamo da u�estvujete u ovom kvizu.

Brojne specijalne jedinice se prvi put pojavljuju na vojnoj paradi

Razvoj Kine u proteklih 60 godina na crno-belim fotografijama
• Sto hiljada ljudi u�estvovalo u manifesticiji
• Najve�a dr�avna zastava pokazana na sve�anosti
• Brojne specijalne jedinice se prvi put pojavljuju na vojnoj paradi
• Hu �intao: Kineski narod ima veru i snagu za dobru izgradnju domovine
• Po�ela vojna smotra
• Hu �intao i Medvedev razmenili �estitke povodom 60-togodi�njice uspostavljanja diplomatskih odnosa izme�u Kine i Rusije
• Ban Ki-mun i diplomati svih zemalja u UN zajedno proslavili 60-togodi�njicu osnivanja nove Kine
• Sve�anost povodom 60.ro�endana NR Kine bi�e odr�ana sutra u Pekingu
vi�e>>

Odr�ano umetni�ko ve�e na Trgu Tian An Men u �ast 60.godi�njice osnivanja NR Kine

Vojni avioni preleteli nebo iznad Pekinga

Sto hiljada ljudi u�estvovalo u manifesticiji

Najve�a dr�avna zastava pokazana na sve�anosti

Vojni ansambl od 1300 �lanova na trgu Tian An Men

Jutro na trgu Tjan Anmen

Novinari KRI-a na mestima izve�tavanja
More>>

Kineski prelaz Holgos otvara granicu prema zapadnim susedima

Me�unarodni trgovinski centar u Erlian Hotu, gradu na granici Kine i Mongolije

Prvi susret sa gradi�em Mohe�najsevernija op�tina na teritoriji Kine

Najsevernije selo u Kini�selo Severni pol
vi�e>>
  • Svetska izlo�ba EKSPO 2010 godine u �angaju
  • Sjajnih 30 godina kineskog otvaranja prema svetu i reforme
  • Zvani�na poseta Hui Liangjua �etiri evropske zemlje
  • vi�e>>