• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-25 09:39:30    
Zavr�en Kinesko-srpski privredno-trgovinski forum

cri

Ju�e su u Beogradu zavr�eni dvodnevni Kinesko-srpski privredno-trgovinski forum i poslovni pregovori preduzetinika. Na skupu je vi�e od 320 predstavnika kineskih i srpskih preduze�a diskutovalo o mogu�nostima daljeg produbljivanja saradnje.

Forumom su kopredsedavali pomo�nik kinskog ministra trgovine gospodja �iu Hong i potpredsednik vlade Srbije i ministar za ekonomiju i regionalni razvoj Mladjan Dinki�.

�iu je o daljem pospe�ivanju kinesko-srpske privredno-trgovinske saradnje iznela tri predloga, a to su ja�anje medjuvladine saradnje, pobolj�avanje trgovinske strukture i unapredjivanje investicione i tehni�ke saradnje.

Dinki� je izrazio nadu da �e kineski preduzetnici pove�ati investicije u autoindustriju, elektroniku, telekomunikacije i izgradnju infrastrukture u Srbiji.