• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
China Radio International
 • Kina �e u Najrobiju zapo�eti odr�avanje "konfu�ijanska predavanja putem radija"

 • Otvoren Muzej Konfu�ija na internetu

 • Povodom obele�avanja 2557 godina od ro�enja Konfu�ija, ju�e je u Pekingu zvani�no otvoren Muzej Konfu�ija na internetu.
  Vi�e>>

  10. Lekcija

  9. Lekicja

  8. Lekcija
  Vi�e>>
  • Shou Zhu Dai Tu--Sedeti pored stabla o�ekuju�i zeca
  Jednog vru�eg dana pre mnogo i mnogo godina, neki farmer je motikom plevio polje, kada je iznenada ugledao zeca koji je...
  • Hua Long Dian Jing--Naslikati zmajeve, pa dodati o�i
  Ovaj idiom se u govoru �esto koristi da se opisao zavr�ni potez na umetni�kom delu, ili dodavanje nekoliko re�i da bi se napravila poenta u kazivanju. Izraz poti�e iz legende o slavnom slikaru po imenu D�ang Sengjao..
  • San Ren Cheng Hu-Izre�ena vi�e od dvaput, la� postaje istina
  U kineskom jeziku postoji idiom San Ren Cheng Hu--Tri �oveka pretvaraju se u tigra. Smisao ovog idioma bi na srpskom jeziku bio "Izre�ena vi�e od dvaput, la� postaje istina."
  • Dui Niu Tan Qin--Bacati biserje pred svinje
  Kao �to znate, ma koliko dva jezika bila raznorodna, kao �to su recimo kineski i srpski, gotovo uvek se mogu na�i izreke, izrazi, fraze i idiomi �ije se zna�enje u oba podudara. Na primer...
  Vi�e>>