• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-25 09:51:38    
Odr�an 146. plenarni sastanak BIE u Parizu

cri

Ju�e je u Parizu odr�an 146. plenarni sastanak BIE, na kojem su u�esnici visoko ocenili pripremne poslove EKSPO-a u �angaju.

Ovo je poslednji plenarni sastanak BIE pre otvaranja EKSPO-a u �angaju. �lan organizatornog komiteta EKSPO-a u �angaju, zamenik gradona�elnika �angaja Jang Sjong je na sastanku predstavio pripremne poslove. Dosad su 224 zemlje i me�unarodne organizacije potpisale ugovor o nastupanju na izlo�bi, rekao je Jang.

�inovnici BIE i predstavnici iz vi�e od 200 zemalja su visoko ocenili pripremne poslove EKSPO-a u �angaju. Generalni sekretar BIE-a Vicente Gonzalez Loskertales je rekao da kineska vlada poklanja veliku pa�nju pripremama za EKSPO i izrazio uverenje da �e EKSPO u �angaju biti uspe�an..