• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-16 16:44:27    
Pred zemljama isto�ne Azije stoji lepa perspektiva saradnje u energetskoj oblasti

cri
Ovih godina, privreda zemalja isto�ne Azije bele�i trend rasta koji je iznad prose�nog svetskog nivoa, a vrednost trgovine izme�u Kine, Japana, Ju�ne Koreje i drugih zemalja tog podru�ja se neprekidno pove�ava. Danas, kada se svet suo�ava sa pitanjem energije, saradnja me�u zemljama isto�ne Azije u toj oblasti je sve tesnija, a perspektiva saradnje je veoma �iroka. U dana�njem programu govori�u vam ne�to vi�e o tome.

Privredna i trgovinska saradnja u regionu isto�ne Azije je naj�ivlji sastavni deo celokupne azijske regionalne saradnje, i ona je unapredila privredni i dru�tveni razvoj tog podru�ja. Prema statisti�kim podacima, vrednost trgovinske razmene medju zemljama u tom podru�ju je iznad 50 odsto vrednosti ukupne trgovinske razmene zemalja isto�ne Azije, a uzajamne investicije unutar tog podru�ja �ine dve tre�ine ukupne vrednosti investicija. Ali pitanje energije je uz brzi privredni rast sve o�igledniji problem.

Kao velesila na podru�ju isto�ne Azije, kineska privreda ve� dugi niz godina bele�i trend brzog rasta, �to je energetskom snabdevanju donelo veliki pritisak. Pre godinu dana, kineska vlada je podnela predlog o izgradnji ekonomi�nog dru�tva koje radi na za�titi �ivotne sredine, i po�ela je da ula�e napore da promeni model privrednog rasta. Drugim re�ima, Kina ne samo �to je istakla �tednju energije unutar zemlje, ve� je i otvorila aktivnu me�unarodnu saradnju u toj oblasti.

Pitanje energije u stvari postoji ne samo u zemljama u razvoju kao �to je Kina, ve� i u razvijenim zemljama. Zamenik �efa kineske dr�avne grupacije za energiju Sju Dingming smatra da eksploatacija i kori��enje obnovljivih izvora energije predstavlja neophodan put za re�enje globalnog pitanja energije. Govore�i o tome, on je naveo:

''Pitanje energije i �ivotne sredine je, uz svetski privredni razvoj, sve istaknutije. Ukoliko se to pitanje ne re�i na efikasan na�in, cilj odr�ivog razvoja ne�e biti ostvaren i to �e negativno uticati na �ivotnu sredinu i kvalitet �ivota �ove�anstva. ''

Kineska valda je u potpunosti spoznala neophodnost i vanrednost tog pitanja. Prvog januara ove gdoina, Kina je zvani�no po�el da realizuje ''Zakon o obnovljivim izvorima energije'', a blagovremeno je i definisala 12 odgovaraju�ih politika. Pored toga, kineska dr�avna uprava za za�titu �ivotne sredine je preduzela paket mera za podsticanje preduze�a da ula�u najve�e napore u razvoj tehnike za �tednju energije.

Da bi dalje poja�ao stepen �tednje energije, Stalni komitet Svekineskog narodnog kongresa je pro�log meseca predlo�io da se teku�i porez pro�iri i na ugalj i druge vrste neobnovljivih izvora energije kao i njihovih proizvoda, kako bi se izbegla uni�tavaju�a eksploatacija i tro�enje resursa i kako bi se korak dalje podstakla preduze�a da svesno �tede energiju. Potpredsednik Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Li Tijejing je naveo da je preduzeta ova mera sa ciljem spre�avanja prebrzog razvoja industrije sa visokom potro�njom energije. On je rekao:

''Da bi se zaustavio prebrzi rast industrijskih grana koje tro�e velike koli�ine energije potrebno je �to skorije uvesti porez na gorivo, odrediti finansijsku politiku o podsticanju kori��enja proizvoda koji �tede energiju i ozbiljno razmotriti standarde za energetsku potro�nju kao neophodnim faktorom za ratifikaciju projekata. Pored toga, treba da razvijamo nove i obnovljive vrste energije, defini�emo privrednu politiku i konkretne mere dr�ave za podsticanje �tednje energije, formiramo mehanizam po principu ''Ko �tedi energiju, ima�e koristi'', odvojimo deo nov�anih sredstava za �tednju energije u okviru bud�eta vlade, kako bi pru�ali stabilno i pouzdano nov�ano osiguranje za ostvarenje dr�avnog cilja �tednje energije.''

Kina je nedavno izdala '' Srednji i dugoro�ni program o razvoju obnovljivih vrtsa energije'', a prou�avanje svetskih iskustava na tom planu, ja�anje me�unarodne saradnje i osnivanje energetskog sistema za stabilizovanje doma�e privrede su glavni sastavni deo tog programa. Zamenik �efa dr�avne grupe za energiju Sju Dingming je naveo da je zavisnost privrede Kine, isto�noazijskih zemalja i podru�ja sve ve�a i da je u energetskoj oblasti saradnja va�nija od konkurencije.

Visoki istra�iva� sa japanskog energetskog i privrednog instituta Akihiro Kuroki je na jednom forumu o energiji naveo da je tr�i�te Kine u oblasti �tednje energije �iroko i da saradnja izme�u Kine i Japana ima veliki potencijal. Govore�i o tome on je rekao:

''Pokrenut je projekat o pove�anju stepena kori�e�anja energije izme�u Kine i Japana. Kineski i japanski visoki funkcioneri za privredu su nedavno u Tokiju na konferenciji postigli jedinstvo mi�ljenja o otvaranju saradnje u na planu tehnologije energetskog kori��enja kao i u drugim oblastima.''