• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-24 21:38:15    
Preko slobodnog tr�i�ta rada I samozapo�ljavanja do boljeg �ivota

cri

Zapo�ljavanje je jedna od najva�nijih stvari u �ivotu svakog �oveka. Do 1978.godine, u Kini je sprovodjen sistem zapo�ljavanja na osnovu dr�avnog rasporedjivanja. Kasnije, zahvaljuju�i privrednom i dru�tvenom razvoju i uvo�enju politike reformi i otvaranja prema svetu, u Kini je postepeno po�elo da se stvara slobodno tr�i�te rada, ali i samozapo�ljavanje.. Tako dana�nji svr�eni studenti prema sopstvenim sklonostima i prednostima tra�e posao kakav �ele.

Penzionerka Feng Fang bila je profesorka Pekin�kog ujedinjenog univerziteta. Ona je bila zadu�ena za zapo�ljavanje svr�enih studenata. Prema njenim re�ima, do 90-tih godina pro�log veka, svr�eni studenti obi�no bi bili rasporedjivani u dr�avnim ustanovama ili preduze�ima. Iako nisu imali pritisak zbog zapo�ljavanja, ipak nisu imali pravo da po sopstvenom nahodjenju izaberu posao ili mesto rada . O tome je gospo�a Feng navela:

Ranije u na�oj zemlji sprovodjen je sistem jedinstvenog dr�avnog rasporedjivanja svr�enih studenata na posao. Naro�ito u 70-tim 80-tim godinama pro�log veka, apsolventi su bezuslovno i�li tamo gde je dr�avi najpotrebnije, a li�ne prednosti i stru�no znanje nisu bili glavni faktori prilikom zapo�ljavanja, rekla je gospo�a Feng.

1 2 3 4 5