• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-25 14:37:37    
U Pekingu otvoren simpozijum protiv nasilja nad �enama i o u�e��u mu�karaca u borbi protiv nasilja

cri

Povodom 10.medjunarodnog dana borbe protiv nasilja nad �enama, Svekineska federacija �ena, Fond UN za populaciju I Razvojni fond UN za �ene danas su u Pekingu zajedno organizovali simpozijum protiv nasilja nad �enama I o u�e��u mu�karaca u borbi protiv nasilja.

Prema anketama uo�i simpozijuma 70 odsto �ena u svetu je suo�eno sa nasiljem,zato mu�karci moraju da igraju klju�nu ulogu u spre�avanju nasilja nad �enama. Potpredsednik Svekineske federacije �ena D�en Jen je istakla neophodnost otklanjanja nasilja nad �enama I aktivne saradnje celog dru�tva, a naro�ito mu�karaca u borbi za iskorenjivanje ovog zla. Predstavnik Fonda UN za populaciju Bernard Kokuilin je izjavio da mu�karci treba da u�estvuju u borbi protiv nasilja nad �enama.

U�esnici �e na dvodnevnom simpozijumu razgovarati o psiholo�kom zbrinjavanju zlostavljanih �ena, kompletnom dru�tvenom anga�ovanju, u�e��u mu�karaca I drugim aspektima ovog problema.