• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
 
• Nacionalne manjine u provinciji �inghaj se bogate negovanjem nacionalne kulture 2009YY09MM11DD
U provinciji �inghaj, na severozapadu Kine, �ive pripadnici tibetanske, mongolske, hujske i drugih narodnosti. Ova provincija je bogata nacionalnim kulturama. Poslednjih godina, vlast u provinciji �inghaj je preduzela mere za ''pove�anje prihoda pomo�u negovanja nacionalne kulture'' i pozvala zemljoradnike i sto�are da se kulturno anga�uju i time pove�aju svoje prihode i pobolj�aju �ivotni standard...
• O kineskoj nacionalnoj manjini Elun�un koja je vekovima �ivela u planinama 2009YY08MM07DD
Pre vi�e od 40 godina pripadnici ove manjine vekovima su �iveli u planinama bave�i se lovom, smatraju�i veliku �umu kao ognji�te, a planine su im bile bog. Sada su si�li sa planina i ostavili lova�ke pu�ke. Uz du�no po�tovanje pripadnicima nacionalne manjine Elun�un, radoznali novinari na�eg Radija poku�ali su da se upoznaju sa njihovom pro�lo��u...
• Advokat uzbekistanske narodnosti gospo�a Fatima Mehmud 2009YY07MM10DD
Advokat uzbekistanske narodnosti iz Sjin�iang-ujgurske autonomne pokrajine Fatima Mehmud je otvorila prvu advokatsku kancelariju za nacionalne manjine u Kini. Ona je iz grada Tan�eng, na severu Sjin�iang-ujgurske autonomne pokrajine. U ovom gradu, desetak kilometara od granice Kine i Kazahstana, �ivi 29 nacionalnih manjina, me�u kojima su uzbekistanska, ujgurska i ruska narodnost...
• Tibetanska narodna opera "d�asi �oba" 2009YY06MM19DD
Oblast Loka u Autonomnoj pokrajini Tibet je kolevka tibetanske nacionalne kulture. U tom prelepom prirodnom okru�enju nastala je baza za razvoj tibetanske narodne kulture. U dana�njem programu govorimo o tradicionalnoj tibetanskoj operi koja je nastala u ovom kraju, o njenoj istoriji i specifi�noj umetni�koj lepoti.
• Festival ''bla�enja" narodnosti Va 2009YY03MM27DD
U gradu Lincang, u jugozapadnom delu Kine, prete�no �ive pripadnici nacionalne manjine Va. Svake godine po�etkom maja ovde se odr�ava festival ''bla�enja''.
• Kultura nacionalnih manjina u �angri-Li 2009YY03MM06DD
�angri-La se nalazi u tibetanskom autonomnom okrugu Di�ing, u provinciji Junan, na jugozapadu Kine. Tamo �ive pripadnici 25 nacionalnih manjina: Tibetanci, Lilijanci, Nasijanci, pripadnici nacionalnih manjina Bei i Li i drugi. Devet nacionalnih manjina vekovima nastanjuju ovda�nje predele....
• Seoska arhitektura kineske narodnosti �iang 2009YY02MM20DD
Narodnost �iang je stara nacionalna manjina u Kini, koja uglavnom �ivi u srezovima provicije Si�uan, na jugozapadu Kine. Populacija te narodnosti broji vi�e od 200 hiljada ljudi. Ova narodnost je poznata po fantasti�noj arhitekturi, kako u zemlji tako i u inostranstvu.
• �ene narodnosti Li obo�avaju tkanje pamuka 2009YY02MM05DD
Narodnost Li je najbrojnija nacionalna manjina u provinciji Hainan, na jugu Kine. Ova narodnost ima svoje specifi�ne obi�aje i kulturu, a divan pamuk narodnosti Li, poznat pod nazivom ''limian'', je dragoceno umetni�ko delo koje tkaju �ene narodnosti Li.
• Olimpijsko putovanje dece poslanika, pripadnika 56 nacionalnih manjina 2008YY07MM10DD
Me�u malim poslanicima, pripadnicima 56 nacionalnih manjina, najstarije dete ima 15, a najmla�e - osam godina. Oni su do�li iz Se�uana, Tibeta, Sjin�ianga i drugih provincija. Od njih 56, 49 su deca sa posebnim potrebama. Ve�ina ih je prvi put doputovala u Peking. Dve devoj�ice, pripadnice narodnosti �iang, su do�le iz zemljotresom postradale oblasti Aba u provinciji Se�uan.
• Nacionalna manjina 'Heijid�uang'', loza narodnosti D�uang, obo�ava crnu boju 2008YY05MM09DD
Nacionalna manjina ''Heijid�uang'' je loza narodnosti D�uang poznata po crnim no�njama, koja uglavnom �ivi u Guangsji-d�uangskoj autonomnoj pokrajini, na jugu Kine. Broj pripadnika te narodnosti je ve�i od 50 hiljada, i iznosi oko 33 procenta ukupne populacije narodnosti D�uang....
• Poseta selu nacionalne manjine Buji 2008YY03MM14DD
Selo nacionalne manjine Buji,po imenu Jingpan, nalazi se u predgra�u grada Guid�ou. Ovih godina, zahvaljuju�i turizmu na osnovu istorijskih i nacionalnih kulturnih resursa, uveliko se pobolj�ao standard �ivota tamo�njih seljaka. �ovek, koji je pomogao seljacima da se obogate je predsednik sela Cen Desong....
• O pripadnicima tad�ikistanske nacionalne manjine na visoravni Pamir 2008YY02MM15DD
Azijska visoravan Pamir ima 14 vrhova vi�ih od 8000 metara nadmorske visine. U dana�njoj emisiji pozivamo vas da se zajedno popnemo na visoravan Pamir, koja se nalazi u jugozapadnom delu Sin�ianga, i da se upoznamo sa pripadnicima nacionalnosti Tad�ik koje �ive tamo, a koje zovu i "pamirski orlovi".
• O selu Na �iajing u provinciji Junan  2008YY02MM01DD
U na�oj dana�njoj emisiji upozna�emo vas sa selom Na �iajing, selom koje ve�inom naseljavaju predstavnici nacionalne manjine Hui u op�tini Nagu, srez Ton Hai, u jugozapadnoj kineskoj provinciji Junan. Na �iajing ima dugu istoriju, a iz njega su potekle brojne poznate li�nosti. U istorijskim dokumentima se mo�e prona�i vi�e od 400 poznatih imema...
• Novi �ivot pripadnika nacionalne manjine Loba na Tibetu 2008YY01MM18DD
Medju 55 nacionalnih manjina u Kini, Loba je jedna od nacionalnosti sa najmanjom populacijom. U na�oj dana�njoj emisiji, pozivamo vas da zajedno sa na�im novinarima podjete u selo Caid�ao, u op�tini Nan Ji na Tibetu, da se upoznate sa �ivotom tamo�njih �itelja nacionalne manjine Loba....
• Poseta selu Vanvei, selu nacionalne manjine �ing koje se nalazi na ostrvu 2008YY01MM04DD
Novinari na�eg Radija su do�li na ostrvo koje se zove �Tri ostrvceta�?a nalazi se na jugu Kine, gde prete�no �ive pripadnici nacionalne manjine �ing. To je prelepo poluostrvo, naspram kojeg se nalazi Vijetnam. Danas �emo posetiti jedno ribarsko selo Van Vei u ju�nom delu ovog poluostrva....
• Nacionalna manjina Deang � potomak �aja 2007YY12MM07DD
U okrugu Dehong i nekim mestima u provinciji Junan na severo-zapadu Kine nalazi se nacionalna manjina Deang koja vekovima gaji �aj. To je jedna od najdrevnijih narodnosti medju tamo�njim stanovnicima. Pripadnici ove narodnosti sebe nazivaju potomcima �aja...
• Selo nacionalne manjine Dulong na vrhu planine 2007YY11MM02DD
U bazenu reke Dulong, u provinciji Junan na jugo-zapadu zemlje, �ivi jedna od 56 nacionalnih manjina u Kini, nacionalna manjina Dulong koja broji samo ne�to vi�e od 5 hiljada i 800 pripadnika. To je nacionalna manjina sa najmanjim brojem stanovni�tva, koja nema svoje pismo, i o kojoj nema puno toga zabele�eno u istoriji....
• Umetni�ka trupa "Ulan mu�ir" u stepi 2007YY10MM17DD
U dana�njoj emisiji upozna�emo vas sa umetni�kom trupom koja je aktivna u stepi Soned u Unutra�njoj Mongoliji, na severu Kine. Sto�ari su dali ovoj trupi simboli�no ime "Ulan mu�ir", �to u prevodu zna�i "Crveni izdanak". Jedan od osniva�a ove umetni�ke trupe Batsuh bio je njen rukovodilac pedesetih godina pro�log veka.....
• �ene nacionalne manjine Miao nose ukras na glavi u obliku roga 2007YY10MM05DD
U op�tini Suo Ga u provinciji Guid�ou na jugo-zapadu Kine, sme�tena je filijala jedne od kineskih nacionalnih manjina Miao, �ije �ene nose duga�ki rog kao ukras na glavi. Ovu filijalu nacionalne manjine Miao broji tek ne�to vi�e od 4000 stanovnika koji �ive na visokim planinama gde vlada velika hladno�a...
• Seljaci korejske nacionalnosti jedan za drugim odlaze na rad u inostranstvo 2007YY09MM14DD
40-togodi�nji gospodin D�ao Ronhao �ivi u selu Sinfa. To je selo koje uglavnom naseljavaju pripadnici korejske nacionalne manjine, a nalazi se u autonomnoj pokrajini Unutra�nja Mongolija na severu Kine. Pre pet godina on je zajedno sa nekoliko stanovnika ovog sela oti�ao u Ju�nu Koreju da poseti rodbinu. ...
• Unutra�nja Mongolija � prvenac regionalne nacionalne autonomije 2007YY09MM07DD
Na severu Kine nalazi se usko ali duga�ko podru�je na visoravni koje se prostire od severoistoka na jugozapad. Njegov severni deo se grani�i sa Rusijom i Mongolijom. To je prekrasna i prostrana autonomna pokrajina Unutra�nja Mongolija. Godine, 1947. Unutra�nja Mongolija je postala prva autonomna pokrajina u Kini...
• U gostima kod pripadnika tibetanske nacionalne manjine 2007YY08MM24DD
Na visoravni �inghai � Tibet ni u maju se ne ose�a dolazak prole�a. Uprkos hladnom vetru i nakon vi�e od sat vremena vo�nje seoskim putevima novinari su do�li u ku�u Karsicera, koja se nalzi na stepi kod pli�aka Singfu na severnoj obali jezera �inghai. Zbog velike nadmorske visine od oko 3000 metara tamo vlada velika hladno�a....
• Peva� iz nacionalne manjine Hui-Suldong 2007YY08MM17DD
Melodija sa motivom planinske pesme �Cve�e� je veoma popularna medju pripadnicima nacionalne manjine Hui u severo-zapadnim podru�jima Kine. Melodija je sna�na i prijatna, sa jednostavnim re�ima, ali obojena jarkim nacionalnim koloritom i lokalnim karakteristikama.
• Razvoj tradicionalnog zanatstva kineske nacionalne manjine Hed�e 2007YY07MM27DD
Vi sada slu�ate popularnu narodnu pesmu kineske nacionalne manjine Hed�e �Brat se vratio iz lova�. Kao nacionalnost poznata po svojim lova�kim sposobnostima, nacionalna manjina Hed�e je razvijala raznovrsno zanatstvo, na primer, pravljenje �amaca od kore breze, �ivanje odela od riblje ko�e i drugo....
• O nacionalnoj manjini D�uang koja obo�ava crnu boju i njenoj kulturi ojka�a 2007YY07MM06DD
Dirigent hora �Nei Dija� gospodin Huang Hedon nije pripadnik ove narodnosti, ali veoma voli njenu muziku. Poslednjih pet godina on je zajedno sa horom obilazio razne krajeve zemlje. Novinarima je rekao da �Nei Dija� na d�uangskom jeziku zna�i �odli�no�...
• O kineskoj nacionalnoj manjini Elun�un koja je vekovima �ivela u planinama 2007YY06MM29DD
Pre vi�e od 40 godina pripadnici ove manjine vekovima su �iveli u planinama bave�i se lovom, smatraju�i veliku �umu kao ognji�te, a planine su im bile bog. Sada su si�li sa planina i ostavili lova�ke pu�ke. Uz du�no po�tovanje pripadnicima nacionalne manjine Elun�un, radoznali novinari na�eg Radija poku�ali su da se upoznaju sa njihovom pro�lo��u...
• Selo nacionalne manjine Dulong na vrhu planine 2007YY06MM01DD
U bazenu reke Dulong, u provinciji Junan na jugo-zapadu zemlje, �ivi jedna od 56 nacionalnih manjina u Kini, nacionalna manjina Dulong koja broji samo ne�to vi�e od 5 hiljada i 800 pripadnika. To je nacionalna manjina sa najmanjim brojem stanovni�tva, koja nema svoje pismo, i o kojoj nema puno toga zabele�eno u istoriji...
• Poseta selu Kar�uga � selu pripadnika nacionalne manjine Luobu 2007YY05MM18DD
U Kini postoji jedno podru�je ujgurske nacionane manjine, koja vekovima �ivi u podru�ju jezera Luobu u pustinji Gobi u severozapadnom delu zemlje. To je i razlog �to se nazivaju Luobu�ani. Reka Tarim proti�e kroz ovo podru�je, gde je stvorila jezerce i oazu...
• Vi�e nije te�ko da seljaci i sto�ari na Tibetu gledaju film 2007YY05MM08DD
U jednom selu severno od Lase -- administrativnog centra Autonomne pokrajine Tibeta vi�e od 300 seljaka i sto�ara tibetanske nacionalnosti sa velikim interesovanjem gledaju film.Tibetanci su mnogo zadovoljni �to mogu gledati film na maternom jeziku. Tibetanka-seljanka gospo�a D�olma rado gleda film. Ona je novinaru rekla...
• Danas i poljoprivrednici i sto�ari na Tibetu mogu da gledaju filmove 2007YY04MM27DD
Snimak koji slu�ate je snimak filma sinhronizovanog na tibetski jezik. U jednom selu severno od Lase, administrativnog centra autonomne pokrajine Tibet, vi�e od 300 poljoprivrednika i sto�ara tibetske narodnosti sa velikim interesovanjem prati projekciju filma. �injenica da danas mogu da prate filmove na maternjem jeziku je mnogo obradovala Tibetance...
1 2 3