• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
 
• Ningsjia-hujska autonomna pokrajina razvija umetnost plesa i izrade no�nje hujske narodnosti 2009-09-30
Ningsjia-hujska autonomna pokrajina je najve�e podru�je u Kini sa populacijom hujske narodnosti. U toku duge istorije ovde je formirana specifi�na narodna no�nja i umetnost plesa.
• Sve bolji i bolji �ivot pripadnika kineske nacionalne manjine Tu Jao 2009-08-28
U provinciji Guangsi na jugu Kine �ivi vi�e od 6 hiljada pripadnika specifi�ne nacionalne manjine Tu Jao, koja predstavlja ogranak nacionalnosti Jao. Vekovima �ive�i u planinskim podru�jima, dugo odvojeni od vanjskog sveta,bili su poznati po zaostaloj privredi i niskoj stopi proizvodnje..
• Srednjo�kolska odeljenja u unutra�njosti zemlje za decu iz Sin�ianga 2009-07-31
Mnogobrojni srednjo�kolci koji odrastaju u zaba�enim i pograni�nim podru�jima u Sin�iangu u zapadnom delu Kine sanjaju o tome da jednog dana krenu u vi�u srednju �kolu u nekom od gradova u unutra�njosti zemlje. Taj san je postao java kada je kineska vlada 2000. godine po�ela da �alje grupe odli�nih �aka iz Sin�ianga u vi�e srednje �kole u unutra�njosti...
• Morska lepota kao slika sna 2009-07-03
Kina je mnogonacionalna zemlja, a narodnost �ing, koja broji vi�e od 20 hiljada pripadnika, naseljava Dongsing, grad u jugozapadnom delu Guangsija. Po�imo zajedno da osetimo �ari Dongsinga.
• Simboli na no�nji narodnosti Miao 2009-06-05
Narodnost Miao je jedna od 55 nacionalnih manjina u Kini, �iji pripadnici uglavnom �ive u provincijama Guid�ou, Junan i Hunan. Kroz dugu istoriju njihovog postojanja nastali su brojni obi�aji ove narodnosti. Kad je kakav praznik, devojke se obuku no�nju koju su same �ile i okite se srebrnim ukrasima koje su za njih godinama pripremali roditelji.
• Sve bolji i bolji �ivot pripadnika kineske nacionalne manjine Tu Jao 2009-04-10
U provinciji Guangsi na jugu Kine �ivi vi�e od 6 hiljada pripadnika specifi�ne nacionalne manjine Tu Jao, koja predstavlja ogranak nacionalnosti Jao. Vekovima �ive�i u planinskim podru�jima, dugo odvojeni od vanjskog sveta,bili su poznati po zaostaloj privredi i niskoj stopi proizvodnje..
• Pri�a o muslimanskoj porodici Ding 2009-02-13
Grad �uan D�ou u primorskoj provinciji Fu�ian na jugoistoku Kine je polazna ta�ka �uvenog Puta svile na moru. Jo� od 600. godine na�e ere trgovina je ovamo dovela veliki broj arapskih i persijskih trgovaca. Samim tim �uan D�ou je postao jedan od krajeva Kine gde je najpre dopreo islam...
• Razvoj tradicionalnog zanatstva kineske nacionalne manjine Hed�e 2008-10-17
Vi sada slu�ate popularnu narodnu pesmu kineske nacionalne manjine Hed�e �Brat se vratio iz lova�. Kao nacionalnost poznata po svojim lova�kim sposobnostima, nacionalna manjina Hed�e je razvijala raznovrsno zanatstvo, na primer, pravljenje �amaca od kore breze, �ivanje odela od riblje ko�e i drugo....
• O medicinskim sestrama koje su pripadnice nacionalnih manjina 2008-06-13
Prva bolnica pri Sin�iangskom medicinskom Univerzitetu omogu�ava kompleksnu obuku zdravstvenih radnika. Nedavno je bolnica nagradila grupu odli�nih medicinskih sestara, medju kojima su mnoge iz redova nacionalnih manjina. Medicinska sestra Ma Bingna je huijske narodnosti i radi u centru za dezinfekciju, u kojem radi jo� vi�e od 20 medicinskih sestara i radnika hanske, ujgurske i drugih nacionalnosti...
• �ampa Tsondre i njegova �kola blagostanja 2007-10-12
Pred ulazom �kole blagostanja �Cai �uan� u gradu Lasa, administrativnom centru kineske autonomne pokrajine Tibet, novinari na�eg Radija za�uli su zvuke pesme. U�av�i u �kolu, primetili su da u�enici ove �kole, ruku pod ruku, pevaju �kolsku himnu...
• Festival narodnih no�nji nacionalne manjine Ji 2007-08-03
U autonomnom okrugu �usiong na povr�ini od oko 30 hiljada kvadratnih kilometara �ivi 640 hiljada pripadnika nacionalne manjine Ji. Tokom nekoliko hiljada godina pripadnici ove nacionalne manjine sklapali su brakove sa pripadnicima narodnosti Han, Bei, Miao, Hui i drugih nacionalnih manjina....
• O prou�avanju etnologije u Kini 2007-07-20
2008. godine za vreme odr�avanja sve�ane medjunarodne sportske manifestacije � Olimpijade u Pekingu, odr�a�e se i drugi sve�ani medjunarodni skup, 15. Svetski kongres etnologa uz u�e��e brojnih stru�njaka u toj oblasti iz celog sveta...
• Kako studenti nacionalnih manjina u Kini tra�e posao 2007-06-15
Poslednjih godina u Kini brzo napreduje visoko obrazovanje. Svake godine milioni studenata zavr�avaju studije, medju kojima su i studenti iz redova nacionalnih manjina iz pograni�nih regiona. Kako oni tra�e posao nakon zavr�etka studija,...
• Patriotizam pripadnika nacionalne manjine Tad�ikistana 2007-04-30
Na visoravni Pamir na severo-zapadu Kine �ive pripadnici jedne od 55 nacionalnih manjina u Kini - nacionalne manjine Tad�ikistana,koje jo� zovu i �pamirski orlovi�. Na daleko je poznata pri�a kako pripadnici nacionalne manjine Tad�ikistana kao prave patriote �uvaju granice domovine...
• Eso Han i njegova kompanija nacionalnih no�nji i ukrasnih predmeta 2007-03-30
U gradu Sininu, administrativnom centru provincije �inghaj na severozapadu Kine posluje preduze�e sa ograni�enom odgovorno��u �Ji�a�. To preduze�e je usmereno na proizvodnju muslimanskih nacionalnih no�nji i ukrasnih predmeta. U uredno poredjenim savremenim pogonima radnici ve�to upravljaju ma�inama, proizvode�i marame kojima mu�karci obmotavaju glavu ili ..
• �ene nacionalne manjine Miao nose ukras na glavi u obliku roga 2007-03-16
U op�tini Suo Ga u provinciji Guid�ou na jugo-zapadu Kine, sme�tena je filijala jedne od kineskih nacionalnih manjina Miao, �ije �ene nose duga�ki rog kao ukras na glavi. Ovu filijalu nacionalne manjine Miao broji tek ne�to vi�e od 4000 stanovnika koji �ive na visokim planinama gde vlada velika hladno�a.
• O profesoru Maklaiku iz nacionalne manjine Kirgiz 2007-02-20
Pripadnici nacionalne manjine Kirgiz, koji �ive u zapadnom delu kineske Sin�iang-ujgurske autonomne pokrajine, nedaka su �iveli nomatskim �ivotom. Poslednjih godina mnogi medju njima su, steknuv�i obrazovanje, napustili tradicionalni nomatski �ivot i postali advokati, biznismeni ili nau�nici. U dana�njoj na�oj emisiji upozna�emo vas sa profesorom iz redova pripadnika nacionalnosti Kirgiz � profesorom Maklaikom.
• Seljaci korejske nacionalnosti jedan za drugim odlaze na rad u inostranstvo 2007-02-09
40-togodi�nji gospodin D�ao Ronhao �ivi u selu Sinfa. To je selo koje uglavnom naseljavaju pripadnici korejske nacionalne manjine, a nalazi se u autonomnoj pokrajini Unutra�nja Mongolija na severu Kine.
• Razvoj tradicionalnog zanatstva kineske nacionalne manjine Hed�e 2007-02-02
Vi sada slu�ate popularnu narodnu pesmu kineske nacionalne manjine Hed�e �Brat se vratio iz lova�. Kao nacionalnost poznata po svojim lova�kim sposobnostima, nacionalna manjina Hed�e je razvijala raznovrsno zanatstvo, na primer, pravljenje �amaca od kore breze, �ivanje odela od riblje ko�e i drugo.
• O kineskoj nacionalnoj manjini Elun�un koja je vekovima �ivela u planinama 2007-01-12
Pre vi�e od 40 godina pripadnici ove manjine vekovima su �iveli u planinama bave�i se lovom, smatraju�i veliku �umu kao ognji�te, a planine su im bile bog. Sada su si�li sa planina i ostavili lova�ke pu�ke. Uz du�no po�tovanje pripadnicima nacionalne manjine Elun�un, radoznali novinari na�eg Radija poku�ali su da se upoznaju sa njihovom pro�lo��u, sada�njio��u i budu�no��u. U severoisto�nom delu kineske autonomne pokrajine Unutra�nja Mongolija nalazi se jedno selo kroz koje proti�u tri reke......
• Kako studenti nacionalnih manjina u Kini tra�e posao 2007-01-05
Svake godine milioni studenata zavr�avaju studije, medju kojima su i studenti iz redova nacionalnih manjina iz pograni�nih regiona. Kako oni tra�e posao nakon zavr�etka studija, ostaju li u velikim gradovima ili se zapo�ljavaju u svojim rodnim mestima....
• Ai Mang, peva� iz kineske nacionalne manjine Va 2006-12-01
Crnomanjasti Ai Mang je srednjeg rasta sa duga�kom kosom i crnim i blistavim o�ima. Od malena je zavoleo pevanje, na po�etku pevaju�i planinama i stadima goveda. Godine 1996. upisao se na Pekin�ku filmsku akademiju sa �eljom da studira vokalnu muziku.
• Danas i poljoprivrednici i sto�ari na Tibetu mogu da gledaju filmove 2006-10-27
Sada mese�no gledamo po jedan film, zahvaljuju�i �emu se mo�emo upoznati sa mnogim novim stvarima. Na primer, ja sam nau�ila da gajim povr�e u staklenoj ba�ti. Zimi u ba�ti imam puno raznovrsnog zelenog povr�a. Deo koristim za sopstvene potrebe, a drugi deo otpremam u Lasu na prodaju, od �ega uspevam da zaradim dosta.
• O kulturi pevanja kineske nacionalne manjine D�uang 2006-10-05

Srez Vu Ming u jugo-centralnom delu pokrajine predstavlja jedno od izvori�ta kulture pevanja nacionalne manjine D�uang, koja ima dugu istoriju i sa jarkim karakteristikama ove narodnosti.

• Prvo u Kini selo nacionalne manjine Bu Ji � selo �Mesec� 2006-09-08
Svaka ku�a u selu je okru�ena bambusom i drve�em. Pored sela polako te�e reka �Mesec�. Devojka iz nacionalnosti Bu Ji po imenu Vang Hui je novinarima rekla da je ba� zbog ove reke i njeno selo dobilo ime �Mesec�.
• Pu�tanjem u promet �elezni�ke pruge �inghai-Tibet izmenjen �ivot lokalnog stanovni�tva 2006-07-14
Prvog jula ove godine pu�tena je u promet �elezni�ka pruga �inghai-Tibet koja se nalazi na najve�oj nadmorskoj visini na svetu,pa je zahvaljuju�i tome okon�ana istorija u kojoj Tibet nije imao �elezni�ku prugu.
• O�ekuje se bolji �ivot pripadnika nacionalnih manjina sa malobrojnom populacijom u Kini 2006-06-21
Nacionalnost Maonan je jedna od nacionalnih manjina sa malobrojnom populacijom, koja uglavnom nastanjuje autonomni srez Huan �iang u Guangsi-d�uangskoj autonomnoj pokrajini na jugu Kine. Vi�e od 60 hiljada pripadnika ove narodnosti �ivi u planinskom podru�ju, gde je malo obradivog zemlji�ta.
• Kina pridaje veliki zna�aj za�titi kulture nacionalnih manjina u grani�nim provincijama na jugo-zapadu zemlje(1) 2006-04-28
U Kini ima 55 nacionalnih manjina, od kojih svaka ima sopstvenu nacionalnu kulturu. Drugim re�ima, tradicionalna kultura je simbol jednog naroda. Medjutim, uporedo sa privrednim i dru�tvenim razvojem...
• Vi�e nije te�ko gledati film za seljake i sto�are na Tibetu 2006-03-01
U jednom selu severno od Lase -- administrativnog centra Autonomne pokrajine Tibeta vi�e od 300 seljaka i sto�ara tibetanske nacionalnosti sa velikim interesovanjem gledaju film.
• Oni �uvaju grobnicu D�ingis Kana?2? 2005-09-09
�uvari grobnice D�ingis Kana imaju obavezu ne samo da garantuju celinu i bezbednost te grobnice, ve� i da po�ele sre�u svima onima koji dolaze na molitvu, kao i da primaju njihove predmete za prino�enje na �rtvu.
1 2