• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
 
• Drevni ples ''d�uovu'' na Tibetu 2009-09-25
''D�uovu'' na tibetanskom jeziku zna�i igru uz pratnju gonga. ''D�uo'' zna�i sre�a. Ovaj ples se izvodi uvek na po�etku ili na kraju sve�anosti. Kao relativno stara umetnost u tradicionalnim plesovima tibetanske narodnosti, ova vrsta plesa je jedan od najstarijih tradicionalnih plesova na svetu. Pri�a se da je ovakav ples nastao pre vi�e od 1300 godina.
• Porodica koja pravi muzi�ki instrument "lu�eng" 2009-08-14
Kad god su kakvi tradicionalni praznici, svadbe i veselja, devojke i momci narodnosti Miao obuku sve�anu no�nju koju ukrase srebrnjacima i tako ude�eni sviraju lu�eng i igraju. Narod Miao ima uzre�icu da ''�ito ne mo�e sazreti bez svirke lu�enga''. Ta uzre�ica nam govori o tome koliki je zna�aj ovog instrumenta u �ivotu Miao naroda.
• Da�aosi-prvi budisti�ki hram u Unutra�njoj Mongoliji 2009-07-17
Administradivni centar Unutra�nje Mongolije, Huhehot je prelep drevni grad gde ve�inom �ive pripadnici mongolske narodnosti. Tu je nepregledna stepa i bezbroj hramova, zato je Huhehot zovu i gradom hramova.
• Razvoj tibetanske kulture 2009-06-26
Autonomna Pokrajina Tibet je podru�je u kojem prete�no �ivi tibetanska nacionalna manjina i u kojem je razvijena narodna kultura. Pre 50 godina, dok su na Tibetu jo� uvek vladali feudalci, glavno mesto je zauzimala religija, a pojedini oblici narodne kulture su i��ezli.
• Pro�lost i sada�njica hramova na Tibetu 2009-05-22
Autonomna pokrajina Tibet nalazi se na visoravni �inhaj-Tibet, jedna je od 5 autonomnih pokrajina u Kini. U ovoj pokrajini �ive prete�no pripadnici tibetanske nacionalnosti �ija je veroispovest tibetanski budizam, odnosno lamaizam. Hramovi na Tibetu za mnoge na�e slu�aoce su nekakva tajanstvena mesta.
• Restauracija palate Potala 2009-04-03
Palata Potala se nalazi u centru Lase, glavnom gradu kineske Autonomne pokrajine Tibet, koja je stara vi�e od 1300 godina. Ta palata je najstarija drevna gra�evina, tipa- kule, na svetu, sagra�ena na toj nadmosrkoj visini koja je u celosti sa�uvana. Pri�a se, da ju je sagradio tibetanski kralj u sedmom veku na�e ere i da je poklonio princezi Ven �eng iz dinastije Tanga, sa kojom se o�enio.
• Tibetanska kultura se razvija zahvaljuju�i spasavanju i za�titi 2009-03-13
Zahvaljuju�i napretku postignutom u privrednoj i dru�tvenoj oblasti kao i neprekidnom ubrzavanju koraka ka otvaranju prema svetu, tibetanska opera je kao specifi�na drevna vrsta umetnosti ponovo ispoljila svoju �ivotnost. Mnogi delovi te opere, koji su se nalazili na ivici nestanka, ponovo se razvijaju...
• Praznik prole�a narodnosti Oroken 2009-01-23
Narodnost Oroken uglavnom �ivi u podru�ju Hu Lun Bei Er u autonomnoj pokrajini Unutra�nja Mongolija i delu podru�ja provincije Heilong�iang. Populacija te narodnosti broji vi�e od deset hiljada. '' Oroken '' zna�i ljudi koji koriste severne jelene i ljudi koji �ive u �umama. Narodnost Oroken ima svoj jezik. Oni vole da pevaju.
• Umetnost mongolske narodnosti ''Duga�ka pesma'' 2009-01-16
Umetnost mongolske narodnosti �angdiao ima puno razli�itih stilova. Smatra se , ipak, da je u podru�ju Vud�umu�in najkarakteristi�nija i najklasi�nija od svih pojavnih oblika ove umetnosti. Govore�i o tome, potpredsednik udru�enja za izu�avanje umetnosti �angdiao na podru�ju Vud�umu�in, A Huh je rekao:''Vud�umu�in je podru�je u kojem su dobro o�uvani kultura i obi�aji mongolske narodnosti.'' ...
• Novi �ivot folklornih umetnika Sjin�iang-ujgurske autonomne pokrajine 2008-05-16
Umetnost Mukamu ujgurske narodnosti je kompleksna umetnost koju karakteri�u pesme, plesovi i muzika. Umetnost Mukamu u podru�ju Tulufanu je glavni deo te vrste umetnosti ujgurske narodnosti u Sjin�iang-ujgurskoj autonomnoj pokrajini...
• Kraj nomadskog �ivota 2008-03-07
Na severu Sin�ianga �ivi kazahstanska narodnost. Kazaci su od davnina bili nomadi, ali je od nedavno veliki broj njih zaboravio na nomadski �ivot. U dana�njoj emisiji ''Kineske nacionalne manjine'' upozna�u vas sa jednom kaza�kom porodicom.
• O�ekuje se bolji �ivot pripadnika nacionalnih manjina sa malobrojnom populacijom u Kini 2008-02-04
Nacionalnost Maonan je jedna od nacionalnih manjina sa malobrojnom populacijom, koja uglavnom nastanjuje autonomni srez Huan �iang u Guangsi-d�uangskoj autonomnoj pokrajini na jugu Kine. Vi�e od 60 hiljada pripadnika ove narodnosti �ivi u planinskom podru�ju...
• O Domu starih u Huhotu 2007-12-28
U gradu Huhotu, administrativnom centru Unutra�nje Mongolije, na severu Kine nalazi se muslimanski Dom starih. To je u Kini prvi organ dru�tvenog blagostanja koji je posebno namenjen starim muslimanima. Danas vas pozivamo da zajedno sa na�im novinarima posetite ovaj dom koji se nalazi u muslimanskoj zoni u Huhotu....
• Dobrodu�na Rejhan Kasim 2007-11-23
U na�oj dana�njoj emisiji upozna�emo vas sa Rejhan Kasim, penzionisanim vanrednim profesorom ujgurske nacionalnosti u kineskoj Sin�iang-ujgurskoj autonomnoj pokrajini. Ona je zajedno sa prijateljima pomogla da se vi�e od hiljadu siroma�nih u�enika ponovo vrate na nastavu. Zato je deca zovu �mama dobrog srca�...
• Poseta selu Kar�uga � selu pripadnika nacionalne manjine Luobu 2007-11-09
U Kini postoji jedno podru�je ujgurske nacionane manjine, koja vekovima �ivi u podru�ju jezera Luobu u pustinji Gobi u severozapadnom delu zemlje. To je i razlog �to se nazivaju Luobu�ani. Reka Tarim proti�e kroz ovo podru�je, gde je stvorila jezerce i oazu....
• Eso Han i njegova kompanija nacionalnih no�nji i ukrasnih predmeta 2007-10-26
U gradu Sininu, administrativnom centru provincije �inghaj na severozapadu Kine posluje preduze�e sa ograni�enom odgovorno��u �Ji�a�. To preduze�e je usmereno na proizvodnju muslimanskih nacionalnih no�nji i ukrasnih predmeta. U uredno poredjenim savremenim pogonima radnici ve�to upravljaju ma�inama...
• Studentski folklorni ansambl 2007-09-28
Na kineskom Centralnom nacionalnom univerzitetu u�i mno�tvo mladih ljudi. Iako studiraju razli�ite struke, organizovali su studentski Nacionalni folklorni ansambl u kojem se okupljaju zbog ljubavi prema nacionalnim folklorima. O tome �emo vam govoriti u slede�im minutima...
• Gulfija, prelepa manekenka ujgurske nacionalne manjine 2007-09-21
Tre�e finalno takmi�enje za izbor �Najlep�e tinejd�erke� u Kini nedavno je odr�ano u gradu San Ja u kineskoj ju�noj provinciji Hainan, na kojem je u�estvovalo 48 takmi�arki iz cele zemlje. Najmladja takmi�arka, 14-godi�nja Gulfija ujgurske nacionalnosti osvojila je lentu �najboljih deset manekenki� i specijalnu nagradu �irija....
• Svadba pripadnika uzbekistanske kineske nacionalne manjine 2007-08-07
Uzbekistanska nacionalnost je jedna od 10 nacionalnih manjina u Kini koje su muslimanske verospovesti i uglavnom naseljava ju�ni deo kineske Sing�iang-ujgurske autonomne pokrajine. Novinari na�eg Radija nedavno su u srezu �a�e, okruga Ka� na jugu ove pokrajine posetili...
• Pripadnici kazahstanske nacionalne manjine razvijaju turizam sa nacionalnim koloritom 2007-07-13
Kada govorimo o kazahstanskoj nacionalnosti, uvek se setimo konja. Kao nomadi koji naseljavaju podru�ja gde ima vode i trave, pripadnici kazahstanske nacionalne manjine putuju na konjima, jedu konjetinu, piju rakiju sa konjskim mlekom, i koriste predmete od konjske ko�e...
• Poseta selu Vanvei, selu nacionalne manjine �ing koje se nalazi na ostrvu 2007-06-22
U�av�i u selo, novinari su videli uredno pore�ane zgrade, a pred mnogima su parkirana nova auta. U selu su izgra�eni odli�ni putevi. Sekretar seoskog partijskog komiteta gospodin Su Mingfang je novimarima rekao da je pre tridesetak godina ovde bilo malo zaostalo ribarsko selo, �iji su se �itelji vekovima bavili ribolovom....
• Svadba momka tibetanske nacionalnosti i devojke nacionalnosti Bai na obalama reke �in�a 2007-06-08
U autonomnom okrugu tibetanske nacionalnosti Di�ing u provinciji Junan na jugozapadu Kine �ive pripadnici vi�e od 20 nacionalnih manjina, medju kojima su Tibetanci, Bei i Lili. Kroz ovaj okrug te�e vijugava reka �in�a. U na�oj dana�njoj emisiji pozivamo vas na obale ove reke, na svadbu momka tibetanske narodnosti i devojke, pripadnice naroda Bai...
• Porodica nacionalane manjine Kirgiz daje veliki zna�aj obrazovanju 2007-05-11
Nacionalnost Kirgiz je jedna od 55 nacionalnih manjina u Kini sa malobrojnom populacijom koja uglavnom naseljava autonomnu oblast Kecilesu u Sing�iang-ujgurskoj autonomnoj pokrajini na severo-zapadu zemlje. �Kirgiz� u prevodu zna�i �planinski nomadi�. Pre osnivanja nove Kine zbog nestabilnog nomadskog �ivota procenat nepismenih pripadnika nacionalne ..
• O regionalnoj nacionalnoj vi�oj srednjoj �koli Ljud�ou u Guangsiju 2007-04-20
U Guangsi-d�uangskoj automnoj pokrajini na jugu Kine prete�no se nalaze nacionalne manjine. Tu �ivi vi�e od 18 miliona pripadnika D�uang, Miao, Jao i drugih nacionalnih manjina. U regionu Ljud�ou u centralnom delu provincije Guangsi postoji vi�a srednja �kola, dobitnica brojnih po�asnih zvanja...
• Dva poslanika Svekineskog narodnog kongresa - pripadnika nacionalnih manjina 2007-03-23
Poslanici Svekineskog narodnog kongresa iz raznih krajeva zemlje nedavno su se okupili u Pekingu na godi�njem zasedanju Kongresa. Medju njima su bili i brojni poslanici u jarkim specifi�nim nacionalnim no�njama.
• O�ekuje se bolji �ivot pripadnika nacionalnih manjina sa malobrojnom populacijom u Kini 2007-03-02
Nacionalnost Maonan je jedna od nacionalnih manjina sa malobrojnom populacijom, koja uglavnom nastanjuje autonomni srez Huan �iang u Guangsi-d�uangskoj autonomnoj pokrajini na jugu Kine. Vi�e od 60 hiljada pripadnika ove narodnosti �ivi u planinskom podru�ju, gde je malo obradivog zemlji�ta.
• Gulfija, prelepa manekenka ujgurske nacionalne manjine 2007-02-16
Tre�e finalno takmi�enje za izbor �Najlep�e tinejd�erke� u Kini nedavno je odr�ano u gradu San Ja u kineskoj ju�noj provinciji Hainan, na kojem je u�estvovalo 48 takmi�arki iz cele zemlje. Najmladja takmi�arka, 14-godi�nja Gulfija ujgurske ..
• Svadba pripadnika uzbekistanske kineske nacionalne manjine 2007-01-26
Slu�ate u Kini popularnu sing�ian�ku narodnu pesmu �Skini maramu sa glave�, koja se obi�no peva na svadbi. Malo ljudi zna da je ova pesma obradjena na osnovu narodne pesme uzbekistanske nacionalne manjine.
• �ampa Tsondre i njegova �kola blagostanja 2006-12-29
Pred ulazom �kole blagostanja �Cai �uan� u gradu Lasa, administrativnom centru kineske autonomne pokrajine Tibet, novinari na�eg Radija za�uli su zvuke pesme. U�av�i u �kolu, primetili su da u�enici ove �kole, ruku pod ruku, pevaju �kolsku himnu. Ova �kola tibetanskog tipa zauzima povr�inu od preko 3700 kvadratnih metara i specijalno je namenjena hendikepiranim u�enicima i siro�adi. Direktor �kole se zove �ampa Tsondre, koji je istovremeno i direktor fabrike nacionalnog zanatstva u Lasi.
• Patriotizam pripadnika nacionalne manjine Tad�ikistana 2006-12-08
Najve�i doprinos pripadnika nacionalne manjine Tad�ikistana dr�avi tokom protekla dva milenijuma jeste za�tita pograni�nog reona. Oni vole svoju domovinu i svoj zavi�aj. Ni jedan od njih nije napustio svoju domovinu,�ak �ta vi�e,u koordinaciji sa grani�nim patrolnim jedinicama �uvaju grani�ne linije.
1 2 3