• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
 
 • �ia �inglin se sastao sa predsednikom predstavni�kog doma kongresa Ekvadora
 •  2009/11/25
 • Utemeljen dijalog na visokom nivou u oblasti privrede izme�u SAD i Indije
 •  2009/11/25
 • SAD i Indija �e poja�ati strate�ke partnerske odnose i saradnju u bezbednosti
 •  2009/11/25
 • Odr�an 146. plenarni sastanak BIE u Parizu
 •  2009/11/25
 • Iran o�ekuje kokretne garancije zapadnih zemalja oko snabdevanja nuklaernim gorivom
 •  2009/11/25
 • Zavr�en Kinesko-srpski privredno-trgovinski forum
 •  2009/11/25
 • Zavr�en 8. sastanak Kinesko-srpskog me�ovitog privrednog komiteta
 •  2009/11/25
 • �ia �inglin se sastao sa predsednikom Ekvadora
 •  2009/11/25
 • Iranu treba obe�anje o dobijanju nuklearnog goriva
 •  2009/11/24
 • �ia �inglin odr�ao govor na sve�anom otvaranju Foruma o kinesko-peruanskoj ekonomskoj saradnji
 •  2009/11/24
 • Direktor MMF-a: Prerano za masovno sprovodjenje strategije izlaska iz krize
 •  2009/11/24
 • Istraga u Britaniji o ira�kom ratu u fazi saslu�avanja
 •  2009/11/24
 • Izlo�ba slikarstva o Kini u Srbiji
 •  2009/11/24
 • �ia �inglin zapo�eo zvani�nu prijateljsku posetu Ekvadoru
 •  2009/11/24
 • Sastanak �ia �inglina i predsednika peruanskog kongresa
 •  2009/11/24
 • Peruanski predsednik se sastao sa �ia �inglinom
 •  2009/11/24
 • Osam vojnika poginulo u eksploziji u vojnom skladi�tu
 •  2009/11/24
 • 8. sastanak Me�ovitog komiteta za privredu i trgovinu Kine i Srbije u Beogradu
 •  2009/11/24
 • Na Filipinima ubijen 21 talac
 •  2009/11/23
 • Otmica na Filipinima
 •  2009/11/23
 • Vazduhoplovni manevri u Iranu
 •  2009/11/23
 • Izraelski predsednik: Ne�e se graditi nova jevrejska naselja nakon obnove mirovnih pregovora
 •  2009/11/23
 • Predsedni�ki izbori u Rumuniji
 •  2009/11/22
 • Barak Obama: Pro�irenje izvoza u azijsko-pacifi�ko podru�je �e podsta�i zapo�ljavanje u SAD-u
 •  2009/11/22
 • Poljska postavlja uslove Rusiji za izgradnju � Severnog toka"
 •  2009/11/22
 • Rusija �e formirati prvu raketnu brigadu �Iskander"
 •  2009/11/22
 • Hamas prekida raketiranje Izraela
 •  2009/11/22
 • Hajrudin Ku�i: Koaliciona vlada suo�ena sa krizom
 •  2009/11/21
 • U Sarajevu zavr�en forum o ekonomiji zemalja ju�noisto�ne Evrope
 •  2009/11/21
 • SAD po�uruju da Iran odgovori na nacrt sporazuma o nuklearnom gorivu
 •  2009/11/21
  SearchYYMMDD