• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
 

• Grad �engde pobolj�ava stanje �ivotne sredine

• Pred zemljama isto�ne Azije stoji lepa perspektiva saradnje u energetskoj oblasti

• Razni organi vlade provincije Se�uan preduzeli mere za pru�anje podr�ke stranim kompanijama u Se�uanu

• Provincija Liaoning preduzela mere za smanjenje aerozaga�enja
• Proizvodnja energenata u prvih devet meseci porastala za devet odsto

• Kina treba da ja�a inicijativu po pitanju odre�ivanja cene proizvoda masovne potro�nje

• Me�unarodni trgovinski centar u Erlian Hotu, gradu na granici Kine i Mongolije

• Dela kompozitora �i Fu-a

• Sajmon Krin: Uvo�enje za�titnih carina na uvoz kineskih automobilskih guma�pogre�ni signal

• Kina pretekla Nema�ku i postala najve�i svetski izvoznik

• Kina i SAD �e u oktobru diskutovati o �to ranijem priznanju statusa tr�i�ne privrede Kine

• Ven �iabao: Potrebno je insistirati na pozitivnoj finansijskoj i umereno labavoj monetarnoj politici

• Novi rekord kredita ICBC u prvoj polovini ove godine

• Me�unarodna izlo�ba automobila u �angaju pove�ala poverenje u kinesko tr�i�te automobila

• Kina razvija poljoprivredu svog zapadnog dela, koriste�i iskustva Kanade

• Kina zajedno sa drugim zemljama protiv protekcionizma u trgovini

• Pohvale Kini za reagovanje na finansijsku krizu

• Kineska vlada poma�e malim i srednjim preduze�ima u prevazila�enju te�ko�a

• Kompanija "Jili" ide ka stvaranju svog brenda

• Reprodukcioni model u industrijskoj zoni za proizvodnju hartije '' Jind�ouhu ''
• Izvozna preduze�a u provinciji Heilong�iang preduzela mere za reagovanje na finansijsku krizu

• Kineska industrijska i komercijalna banka opslu�uje najve�u �tednju u svetu

• Kina apeluje na dalje pobolj�avanje me�unarodne trgovinske sredine za poljoprivredne proizvode

• Kina napravila plan o preporodu deset vode�ih industrija za obezbe�enje privrednog rasta

• Vu Bangguo: Svekineski narodni kongres �e poja�ati nadzor nad privrednim poslovima

• Kina aktivno preduzela mere za obezbe�enje zapo�ljavanja

• Honkon�ka, makao�ka i tajvanska preduze�a postala va�an pogon privrednog razvoja u Guangdongu

• Doktor Li Ninghui: Kina mo�e da obezbedi dovoljne koli�ine �itarica

• Kina podsti�e razvoj restoranstva

• Uspe�na reforma o vlasni�tvu �uma u selu Hongtian
SearchYYMMDD