• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-24 21:38:36    
Grad �engde pobolj�ava stanje �ivotne sredine

cri

"Prema planu, tih sedam fabrika �e po�eti sa radom pre kraja ove godine, one �e svakog dana pre�i��avati 190 hiljada tona vode, �to �e znatno pobolj�ati kvalitet vodne sredine na�eg grada."

U me�uvremenu, grad �engde je tako�e regulisao strukturu energije, a punom parom razvija kori��enje ''�iste'' energije. Zbog specifi�nog geografskog polo�aja I klimatskih uslova, �engde ima bogate zalihe eolske energije. U ovom trenutku, mnoga preduze�a su ve� po�ela sa eksploatacijom eolske energije, a kapacitet eolskih elektrana u ovom gradu je ve� dostigao 210 hiljada kilovata. Program koji je gradska vlada donela o izgradnji baze eolskih elektrana sa ukupnim kapacitetom od milion kilovata ve� je ratifikovan u nadle�nim dr�avnim organima.

Pored toga, grad �engde je tako�e postigao napredak u eksploataciji solarne i termalne energije i barskog gasa. Gradona�elnik D�ang Gu�iang je rekao:

"Trudi�emo se da do 2010. godine izgradimo elektrane sa ukupnim kapacitetom od 3 miliona kilovata, a do 2015. godine, I do 10 miliona kilovata. Sagradi�emo najve�u bazu �iste energije severno od prestonice. "

 


1 2 3 4