• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-24 21:38:36    
Grad �engde pobolj�ava stanje �ivotne sredine

cri

"Iako imamo bogate radne resurse, a na�a privreda se nalazi u fazi brzog razvoja, mi jo� moramo da pravilno tretirano odnose privrednog rasta, dru�tva blagostanja i za�tite �ivotne sredine. Mi �emo izgraditi ekolo�ki grad putem razvoja industrije, cirkulacije privrede I preduzimanja mera za za�titu �ivotne sredine."

Radi izgradnje ekolo�kog grada, potrebno je ograni�iti razvoj preduze�a koja tro�e veliku koli�inu energije i zaga�uju �ivotnu sredinu. Grad �engde je zatvorio 146 preduze�a koja su veliki zaga�iva�i i poja�ao rad na u�tedi energije I smanjenju emisije izduvnih gasova. D�ang Gu�iang je o tome rekao:

1 2 3 4