• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-24 21:38:36    
Grad �engde pobolj�ava stanje �ivotne sredine

cri

"Vlada stavlja za�titu �ivotne sredine na prioritetno mesto, kako bi emisija sumpor-dioksida i hemijska potra�nja za kiseonikom do 2010. godine bila smanjena za 16 odsto i 18 odsto u odnosu na 2005. godinu. "

�engde je grad koji je veoma va�an za snabdevanje Pekin�ana vodom. Polovina vode za pi�e koju koriste gra�ani Pekinga je iz �engdea. Ove godine �e sedam farbika za odstranjivanje? zaga�ene vode u gradu �engdeu biti pu�teno u upotrebu. Investicije u tih sedam fabrika i tro�kovi funkcionisanja fabrika su relativno mali, iako se u njima primenjuje napredna tehnologija, sve to odgovara realnosti ovog grada. Gradona�elnik D�ang Gu�iang je ukazao:

1 2 3 4