• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
 

Preko slobodnog tr�i�ta rada I samozapo�ljavanja do boljeg �ivota 2009/11/24

A Dan i njegova kreativna radionica 2009/11/16

Baotou odlu�no �titi mo�varna podru�ja u basenu �ute reke 2009/11/09

Vesela u�enica u kroja�nici 2009/11/02

�uvar Kineskog zida 2009/10/26

Pri�a o zapo�ljavanju kineskih studenata 2009/10/19

U �end�enu kao kod ku�e 2009/10/12

Za�titnici ptica u mo�varnom podru�ju jezera Sianghai 2009/09/29

Peking se priprema za proslavu Dana dr�avnosti 2009/09/22

Ozbiljna situacija preventivu i kontrolu pandemije novog gripa 2009/09/07

Do kraja 2010. godine vi�e od 400 miliona Kineza �e imati osnovno zdravstveno osiguranje 2009/08/31

�ivot u srezu Mohej nakon velikog �umskog po�ara 2009/08/24

�Jedan fond" pru�a pomo� Tajvanu nakon tajfuna 2009/08/17

Prioritet Kine bezbednost hrane 2009/07/27

Kineski istra�iva�ki centar za tibetologiju objavio �Izve�taj o tibetanskoj privredi i dru�tvenom razvoju" 2009/07/06

Taoizam i �ivot taoista u Kini 2009/06/15

Mladost "zablistala'' u volonterskom radu na zapadu Kine 2009/06/08

Abdul Latif Kan: Kina je moja druga ku�a 2009/05/25

Godi�njica zemljotresa u Ven�uanu--Novi dom za pande u Se�uanu 2009/05/11

Putovanje dva tajvanska novinara za razbijanje leda 2009/03/23
Pri�a o ponovnom zapo�ljavanju radnika Guo �ianjonga 2009/03/16

Stalni komitet Svekineskog narodnog kongresa posve�uje veliku pa�nju ispravnosti prehrambenih proizvoda 2009/03/09

Moderne i folklorne svadbe 2009/02/09

Stara�ki dom na bre�uljku Jangtai u Pekingu 2009/02/02

Strani stru�njaci o Tao Te �ingu 2009/01/12

Neuobi�ajena pri�a obi�nog starca 2009/01/05

Strani stru�njaci o Tao Te �ingu 2008/12/15

Ruskinja koja se zala�e za promociju kineskih borila�kih ve�tina 2008/12/08

Trajno prijateljstvo izmedju Kine i Pakistana 2008/11/03

Po�eo izbor za 15 najuticajnijih stranih stru�njaka u Kini u proteklih 30 godina od reforme i otvaranja prema svetu 2008/10/27
SearchYYMMDD