• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
 
• Cve�e i puni mesec 2007YY09MM27DD
Danas je po kineskom lunarnom kalendaru kineski tradicionalni praznik '' D�ong�iu '' ili praznik punog meseca. Povodom toga, za danas sam izabrala melodiju koja se zove '' cve�e i puni mesec ''. Po�to su mnogo aktivnosti vezane za temu Meseca, ..
• Praznik prskanja vodom 2007YY09MM06DD
Praznik prskanja vodom je tradicionalni praznik kineske narodnosti Daj koji se proslavlja svakog aprila. Melodija opisuje kako pripadnici ove nacionalnosti za vreme praznika veselo pevaju i ple�u i me�usobno se prskaju vodom...
• Kraj gde se ra�aju sto�arske pesme 2007YY08MM16DD
Ova je pesma iz narodnosti Davor. Nacionalnost Davor je jedna od nacionalnih manjina, koja �ivi na severu Kine. Pripadnici uglavnom �ive u provinciji Heilong�ang i autonomnoj pokrajini Unutra�njoj Mongoliji..
• Noend�ija 2007YY07MM26DD
Za danas sam izabrala jednu od tradicionalnih pesama mogolske narodnosti, koja se zove '' Noend�ija ''. Pesma se izvodi na mongolskom jeziku, bez pratnje muzi�kih instrumenta....
• Planinski potok 2007YY07MM19DD
Ovu melodiju je napisao je poznati kineski muzi�ar Liu Feng�ana. U ovoj melodiji, Liu Feng�an je na tri vrste muzi�kog instrumenta dizi do�arava sliku o te�enju potoka kroz planine.
• Si�uangbanna---raj na zemlji 2007YY07MM05DD
Podru�je Si�uangbanna se nalazi na ju�nom delu ove provincije i tu �ive pripadnici dajske narodnosti. Pra�ume, patuljasti bambusi, ku�e sagra�ene od bambusa i lepe �ene �ine ovu ionako lepu prirodu jo� lep�om...
• Sneg na po�etku prole�a. 2007YY05MM08DD
U mom izboru 10 najpoznatijih kineskih klasi�nih melodija i danas �emo �uti melodiju pod nazivom ''Sneg u rano prole�e''. Autori ove melodije su, prema kineskoj legendi, �i Kuang i Lju Juanz koji su �iveli u doba �un�iu pre oko 2500 godina.
• Pesma o �aju 2007YY04MM19DD
Kinezi imaju tradiciju da piju �aj. �aj je danas poznat u celom svetu i predstavlja jedan deo kineske kulture. U narednim minutama zajedno �emo u�ivati u melodiji o �aju...
• Tri Varijacije o cve�u �ljive 2007YY04MM12DD
Dobro do�li u redovnu rubriku '' kineska nacionalna muzika ''. Za danas sam izabrala melodiju koja se zove '' tri varijacije o cve�u sljive ''. Ova melodija se izvodi na kineskom nacionalnom instrumentom Konghou...
• Tri varijacije o Jangguan 2007YY04MM05DD
Za danas sam izabrala melodiju koja se zove '' Tri varijacije o Jangguan ''. Ovu melodiju izvodi muzi�ar Cun Jund�i na nacionalnom muzi�kom instrumentu Konghou.Gospodja Cui Jund�i je veoma poznata ..
• Bambus Siangfei 2007YY03MM22DD
Ova melodija se izvodi na kineskom nacionalnom muzi�kom instrumentu Konghou. Guda�ki instrument Konghou koga stranci nazivaju ''drevnom kineskom citrom'' ima dvomilenijumsku istoriju..
• Sneg na po�etku prole�a. 2006YY10MM05DD
U mom izboru 10 najpoznatijih kineskih klasi�nih melodija i danas �emo �uti melodiju pod nazivom ''Sneg u rano prole�e''.
Autori ove melodije su, prema kineskoj legendi, �i Kuang i Lju Juanz koji su �iveli u doba �un�iu pre oko 2500 godina. Melodija brzim ritmom govori o lepoti i �ivahnosti prole�a.
• Osamnaest varijacija tu�nih kao zvuk instrumenta Hu�ie 2006YY03MM02DD
Autor ove melodije je �ena po imenu Cai Ven�i koja je �ivela pred kraj dinastije Han. Taj period u kineskoj istoriji je poznat kao doba u kojem je bilo puno ratovanja.
• Svestrana zaseda 2005YY11MM24DD
Ova melodija govori o jednom od najpoznatijih ratova u kineskoj istoriji, koji se desio 202. godine pre na�e ere izme�u kne�evine �u i Han. 300 hiljada vojnika Hana je pod rukovodstvom kneza Liu Bang sa�ekalo kneza Siang Yu i njegovih 100 vojnika u zasedi.
• Tri varijacije o cve�u �ljive 2005YY11MM24DD
Ova melodija se izvodi na kineskom nacionalnom instrumentom Di Zi. Taj instrument u Kini postoji ve� 7 hiljada godina. Jo� u prvobitnom dru�tvu, ljudi su ga napravili od �ivotinjske kosti. Pre 4500 godina, ona je zamenjena bambusovom stabljiko, a danas "Diz" veoma li�i na flautu � po otvorima za proizvodjenje tona.
• Dijalog izme�u ribara i drvose�a 2005YY11MM17DD
Dragi slu�aoci, pozivam vas da u narednim minutima zajedno u�ivamo u melodijama kineske nacionalne muzike. Moja koleginica �i Huibin napravila je izbor 10 najpoznatijih kineskih klasti�nih melodija i danas �emo slu�ati jednu od njih pod nazivom '' Razgovor ribara i drvose�a ''.
• Divlji gusani kru�e nad pe��arom  2005YY11MM17DD
Za vas sam danas izabrala jednu od deset najpoznatijih kineskih klasti�nih melodija, �iji je naziv '' divlji gusani kru�e nad pe��arom ''.
• Visoke planine i reke 2005YY11MM17DD
U nastavku emisije u�iva�emo malo u akordima kineske nacionalne muzike. Za danas je moja koleginica �i Huibin za rubriku �Kineska nacionalna muzika� odabrala jednu od 10 najpoznatijih kineskih klasti�nih melodija, �iji je naziv ''Visoke planine i reke''.