• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Dru�tvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
 
• Otvoren 17-ti nezvani�an sastanak lidera APEK-a 2009-11-14
• Srbija i Rusija �e ja�ati saradnju i u�vrstiti tradicionalne odnose partnerstva 2009-10-21
• Komplikovana situacija parlamentarnih izbora u Nema�koj 2009-08-31
• Obrazlo�enje plana palestinskog premijera o fakti�kom osnivanju dr�ave Palestine 2009-08-26
• Talibani u neizvesnoj situaciji dobijaju novog lidera 2009-08-24
• Predsedni�ki izbori stabilno zavr�eni u Avganistanu 2009-08-21
• Oporavak ekonomije zemalja isto�ne Evrope 2009-08-20
• Zabrinjavaju�a finansijska situacija u zemljama isto�ne Evrope 2009-08-18
• Nastavlja se privredna recesija u isto�noj Evropi 2009-08-17
• Za�to NATO povla�i vojsku sa Kosova ? 2009-08-14
• Nemenja se osnovna kamatna stopa Evropske centralne banke (ECB) i Centralne banke Velike Britanije 2009-08-07
• Digitalna industrija �e dovesti Evropu da iza�e iz krize 2009-08-06
• Da li se posetom Bila Klintona mo�e ubla�iti situacija na Korejskom poluosrtvu ? 2009-08-05
• Trnovit put oporavka ameri�ke privrede 2009-08-04
• U sukobima na severu Nigerije poginulo vi�e od 300 osoba 2009-07-30
• Postignuti pozitivni rezultati na sanstanku ministara trgovine zemalja-�lanica APEK-a 2009-07-23
• Nakon stapanja isto�ne i zapadne Evrope javljaju se nove pukotine 2009-07-22
• Finansijska kriza donela novi izaziv borbi protiv side 2009-07-20
• Nema�ka i Rusija �e poja�ati ekonomsku saradnju 2009-07-17
• Isto�na Evropa mo�da bi�e �ari�te drugog talasa medjunarodne finansijske krize 2009-07-16
• Evropski parlament novog saziva po�eo sa radom 2009-07-15
• Jo� postoje neke nejasno�e oko sprovo�enja projekta gasovoda Nabuko 2009-07-14
• Odr�an dijalog izme�u lidera Grupe 8 i zemalja u razvoju 2009-07-10
• Samit Grupe 8 otvoren u Italiji 2009-07-09
• Slabi rezultati 6. Me�unarodnog sastanka o gruzijskom pitanju 2009-07-02
• Pored Nema�ke, Ugovor iz Lisabona treba presko�iti jo� tri prepone 2009-07-01
• Neizvesna politi�ka situacija u Hondurasu 2009-06-30
• Nema razloga da se ne veruje u kvalitet kineskih namirnica 2009-06-26
• Sve�anost otvaranja reemitovanja radio programa KRI na srpskom jeziku na FM frekvencijama u Srbiji 2009-06-25
• Ministar inostranih poslova Slova�ke: Poseta Hu �intao �e svestrano podi�i odnose izme�u Kine i Slova�ke 2009-06-18
SearchYYMMDD