• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-18 20:30:06    
Nematerijalna kulturna ba�tina Kine - vez iz provincije Hunan

cri

Moj izvezeni „tigar" je bio izlo�en u Pekingu za vreme Olimpijaskih igara 2008. O ovome je pisalo nekoliko pekin�kih novina. Jedan posetilac mi je specijalno doneo novine koje su objavile ovu vest.

Ako se na obi�nim maramicama, ode�i ili lepezama nalaze izvezeni ukrasii, ove stvari odmah postaju ukrasni predmeti koji imaju umetni�ku vrednost.

Gospo�a �ang Zaihong �esto dr�i predavanja na pojedinim fakultetima u provinciji Hunan kako bi promovisala ovu vrstu umetnosti.

Lokalna vlada tako�e ula�e velike napore za za�titu ove vrste nematerijalne kulturne ba�tine. Prema re�ima zamenika direktora Zavoda za kulturu provincije Hunan, gospodina Meng �in�anga, lokalna vlada, kulturne i nau�no-tehni�ke ustanove su 2002. godine na osnovu istra�ivanja preduzele niz mera kako bi obezbedile naslednike ove vrste umetnosti, za�titu i razvoj veza sjan. O tome je rekao:

1 2 3 4