• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-18 20:30:06    
Nematerijalna kulturna ba�tina Kine - vez iz provincije Hunan

cri

Postoji pravilo o kretanju igle, o ubadanju i izvla�enju konca, va�an je ugao ubadanja i izvla�enja igle. Ukoliko se nepravilno radi, pod nepravilnim uglom, vez ne�e bude savr�en.

Nije lako ovladati ve�tinom vezenja. Za izradu jednog goblena potrebno je mnogo vremena, a ovaj posao �esto uti�e na zdravlje. �etrdeset jednogodi�nju gospo�u �ang stalno boli ki�ma. Ona je rekla:

Mnoge vezilje, kao i ja, svakoga dana dugo sede, �esto obolevaju od i�ijasa i spontiloze.

Nije lako, ali �iang nije odustala. Treba voleti vez, treba imati talenta i biti odgovoran prema tadicionalnoj kulturi da bi se �ovek u potpunosti mgao predati tome poslu. Za vreme pro�logodi�nje Olimpijade, njena dela su bila izlo�ena u Pekingu, pa nam je ponosno rekla:

1 2 3 4