• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-10-28 10:21:01    
Tre�i dan u �angaju

cri

"�to da idemo tako rano, imamo jo� vremena, �to ne pro�etamo malo du�e ovde, '' pitao je. Videla sam da se ni Mikelan�elu ne ide, jer je to bio poslednji dan koji smo provodili u �angaju. Nakon ve�ere na� Italijan je predlo�io ostalima da odu na pivo u kafi� na obali reke Huangpu. Na� Petar i slu�alac iz Amerike, Bert su se odmah slo�ili sa predlogom i pola sata kasnije sedeli smo u otvorenom delu kafi�a na obali reke.

Vedra no� u �angaju, povetarac, �eta�i pored reke. U metropoli poput �angaja, gde se �ivi trista na sat, ovakvo opu�tanje zaista prija.

Sutra se vra�amo u Peking. Uz kinesko pivo, lokalnu kafu i kola� od sira sa borovnicama, slu�ali smo muziku koja je odnekud dopirala. Nismo mogli zamisliti lep�i na�in da se oprostimo od �angaja.

Dok smo se vozili ka hotelu, Petar me je pitao da li sam se umorila. Klimnula sam glavom.

''Jesi li se pokajala �to si ve�eras iza�la sa nama?''

"Ne,'' rekoh, ''ko zna kad �u slede�i put do�i u �angaj i kad �u imati priliku da se ponovo dru�im sa toliko prijatelja iz raznih krajeva sveta.''

Danas sam se ba� umorila, ali sve je bilo vredno truda.


1 2 3