• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-10-28 10:21:01    
Tre�i dan u �angaju

cri

�to bolje upoznajem slu�aoce Kineskog radio Internacionala koji su do�li iz deset razli�itih zemalja, sve vi�e uo�avam da svako od njih nosi neki poseban �arm koji odlikuje zemlju iz koje dolaze. Petar, kao i ve�ina Srba koje sam upoznala, je veoma komunikativan. Tek je nekoliko dana ovde, a ve� sa novim prijateljima razmenjuje telefone. Ve� sad sam sigurna da �e ovaj boravak u Kini na�i slu�aoci pamtiti celog �ivota.

Danas smo �etali po grandioznom mostu Lupu i pe�a�koj zoni Nan�inglu. Najpre smo se liftom popeli na 13. sprat, a onda smo se penjali 400 stepenika, da bismo kona�no stigli na najvi�i vrh mosta, sa kojeg smo imali prelep pogled na kompleks paviljona u kojima �e se slede�e godine odr�ati Svetska izlo�ba. �im je stigao u �angaj, Petar me je pitao da li �emo obi�i deo grada u kojem �e se odr�ati EKSPO. Iako danas nismo bili ba� u tom delu, ipak mislim da je zna�ajno to �to smo sa monumentalnog mosta Lupu, iz pti�je perspektive, videli kompleks paviljona za Svetsku izlo�bu. I dok smo se penjali, moj prijatelj iz Srbije je koristio svaki trenutak za snimanje i fotografisanje. ''U Beogradu nema toliko visokog mosta. U mnogim srpskim filmovima kaskaderi ska�u u vodu ba� sa tako visokog mosta, '' rekao m i je. Pitala sam ga da li se pla�i tolike visine, a on je odmahnuo glavom i rekao: "Nimalo. ''

1 2 3