• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-10-28 10:21:01    
Tre�i dan u �angaju

cri

Pogled sa mosta Lupu je sasvim druga�iji od onog sa zgrade Medjunarodnog trgovinskog centra. Ba� kao �to Petar re�e, kada se gleda sa vrha Medjunarodnog trgovinskog centra, pred o�ima su svugde solideri, jasno se ose�a puls glavne ekonomske arterije Kine. Sa vrha mosta Lupu, vidi se reka Huangpu, velelepan kompleks za Svetsku izlo�bu, budu�nost, vitalnost i nada �angaja.

Pred tablom na kojoj se nalaze paviljoni za Svetsku izlo�bu EKSPO 2010. Petar se raspitivao za lokaciju paviljona Srbije, ali mu je slu�benik objasnio da Srbija nema svoj poseban paviljon, nego da �e svoje proizvode prezentirati u zajedni�kom paviljonu.

Posle toga smo �etali po pe�a�koj zoni, ulici Nan�inglu. I radnim danima ova ulica je prepuna posetilaca, a kad je vikend onda je jo� ve�a gu�va. Nas �etvoro�Petar, Mikelan�elo, slu�alac iz Italije i prevodilac za italijanski i ja smo krenuli u laganu �etnju, planiraju�i da kupimo suvenire. Kad je �uo da je kola� od zelenog pasulja u �angaju pravi specijalitet, Petar je odmah kupio dve kutije za ro�ake u Srbiji. Videv�i da sam ja kupila dve kese boba za�injenog mir�ijom, i on je kupio jednu kesu. Brzo su pro�la dva sata, a Petru se jo� nije i�lo u hotel.

1 2 3