• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-09-25 09:38:45    
Drevni ples ''d�uovu'' na Tibetu

cri

Penda Tseringov kolega Tasang Norbu je tako�e u�itelj plesa ''d�uovu''. On u�i ne samo svoje u�enike nego i svoju decu. Kad je re� o nastupima, on je rekao:

''�esto smo bili pozivani da u�estvujemo na raznovrsnim sve�anostima ili festivalima. Nakon nastupa, organizatori su nas uvek dovodili u hramove. Stari ljudi iz na�eg zavi�aja u mnogim hramovima nikada nisu bili, a mi smo ih sve obi�li. Veoma smo ponosni.''

U pore�enju sa tradicionalnim nastupom na Tibetu, na�in izvo�enja plesa ''d�uovu'' je komplikovaniji. Da bi se sa�uvala narodna kultura, ''d�uovu'' iz sreza Trengu je uvr��en na prvu listu kulturne ba�tine.

Pre sprovo�enja demokratske reforme na Tibetu, ''d�uovu'' je izvo�en samo na velikim sve�anostima u hramovima ili za lokalne vlasti. Danas je ovu vrstu plesa mogu�e videti gotovo na svakom mestu.


1 2 3