• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-09-25 09:38:45    
Drevni ples ''d�uovu'' na Tibetu

cri

''U pro�losti su plesa�i za tibetansku novu godinu morali da idu u Lasu, glavni grad Tibeta, da igraju pred tamo�njim vo�ama, ali bez pla�anja.''

Nakon demokratskih preformi od 1959. godine, naro�ito posle reforme i otvaranja Kine prema svetu krajem 70-tih godina pro�log veka, radi spasavanja foklorne umetnosti koja je bila na rubu opstanka, na Tibetu su osnovani mnogi ansambli. Dr�avni naslednik plesa ''d�uovu'' Penda Tsering je tada �uo ovu vest i otisao da u�i od Tasija. Tada se priklju�io prvom ansamblu u svom zavi�aju koji je imao 12 �lanova. Zahvaljuju�i svom trudu, ubrzo je ovladao su�tinom tog plesa i zavoleo ga.

''Ova vrsta plesova je komplikovana, ima vi�e od deset delova. Celokupan ples traje oko sedam sati. Po�to plesa�i tokom plesa treba da na sebi nose gong, na kraju budu veoma umorni. Na po�etku u�enja, proces je jednostavan. �to se vi�e u�i i savla�uje su�tina, to se vi�e voli ovaj ples. ''

1 2 3