• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-08-06 20:28:16    
Pesme od Vang Ruolina

cri

Ovo �to sada slu�ate sa albuma je „For no reason", u stilu d�eza. Iako pesma govori o izgubljenoj ljubavi, pevanje Vang Ruolin je u radosnom raspolo�enju, koje tera tugu i daje ose�aj slobode i ospu�tenosti. Vang Ruolin ovom pesmom �alje poruku da odlazak ljubavi nije lo�a ideja, ve� drugi put ka sre�i. Zapravo, kada gleda flim sama, ispija kafu ili slu�a muziku je dobar na�in da se da u�iva u �ivotu.

Vang Ruolin je dobila veliku pomo� oca kada je snimala ovaj album. Iako je u o�ima Vang Ruolin, njen otac o�tar i �estok, on je ipak najboliji muzi�ar. Vang Ruolin smatra da joj je otac vrhunskom umetni�kom intelegencijom savr�eno interprerirao svaku pesmu i pokazao po�etni miris muzike. Zbog toga, Vang Ruolin je pozvala oca za muzi�kog aran�era na svom prvom albumu. Iako su mnogi sumnjali da je Vang Ruolin uspe�na isklju�ivo zbog svog oca, ona je svojim radom demantovala kritike. Vang Jeping je konstatovao da je razumljivo da njegova k�erka ima puno prilika zahvaljuju�i njemu, ali ona je talentovana i bi�e uspe�na.

1 2 3