• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-05-07 16:29:11    
Ne�ne i milozvu�ne pesme provincije �iangsu

cri

Pesma Sejemo seme je seoska radna pesma iz severnog dela provincije �iangsu. Ljudi pevaju seosku radnu pesmu kad rade u poljima da bi se odmorili i odr�ali raspolo�enje. Ova vesela pesma izra�ava �e�nju mladih ljudi za ljubavlju.

�iangsuska folklorna pesma je kao tamo�nji lep pejza�. Ali folklorna pesma na jugu �iangsu je druga�ija od one na severu. Ju�ni deo provincije �iangsu je ravnica kroz koju te�e puno reka, ve�ina tamo�njih folklornih pesama su poetske. A severni �iangsu je brdovit, zato je folklorna pesma u severnom �iangsu relativno sonorna.

U pesmi Seoska pesma se koristi na�in mu�kog i �enskog antifonalnog pevanja. Melodija pesme je fluktuiraju�a i dirljiva.

Radna pesma o no�enju tereta je popularna radna pesma u severnom �iangsu. Raspolo�enje pesme je veselo, muzika je jednostavna, a slika pesme je �ista. Ritam je u skladu sa korcima ljudi kad rade. Pesma je motivi�u�u snagu za radnike.

U ovoj pesmi se peva:" Tr�im nose�i teret. Kad �uju na�u pesmu, pirina� je ukusniji, breskve se smeju, sezami rastu vi�i, i svako je sre�an."


1 2 3