• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
 
• Knji�evnica Li �ind�ao u istoriji kineske klasi�ne knji�evnosti 2009YY06MM26DD
• Vang An�i---Politi�ar I knji�evnik u dinastiji severnog Sung 2009YY04MM30DD
• Zapisi istori�ara---�i �i 2009YY04MM16DD
• Poznata li�nost u kineskoj civilizaciji�Meng Zi(1) 2008YY12MM03DD
• U�itelj kineskog budizma ----Huijuan 2008YY11MM20DD
• Li Long�i� car dinastije Tang 2008YY11MM06DD
• Poznata li�nost u kineskoj civilizaciji - �u Juan 2008YY04MM03DD
• Nacionalni heroj-----Lin Zesju 2008YY02MM21DD
• Poznata li�nost u kineskoj civilizaciji�Lu Ban 2008YY02MM04DD
• Poznata li�nost u kineskoj civilizaciji:Li Bing 2008YY01MM31DD
• Jedina kineska carica---Vu Zetian 2008YY01MM17DD
• Poznata li�nost u kineskoj civilizaciji��en �eng 2008YY01MM10DD
• Prvi car dinastije Ming----D�u Juand�ang 2007YY08MM16DD
• Poznata li�nost u kineskoj civilizaciji�Meng Zi(1) 2007YY04MM30DD
• Nacionalni heroj-----Lin Zesju 2007YY03MM23DD
• Poznata li�nost u kineskoj civilizaciji�Lu Ban 2007YY03MM16DD
• Nacionalni heroj-----Lin Zesju 2007YY01MM12DD
• Poznata li�nost u kineskoj civilizaciji�Meng Zi(1) 2007YY01MM05DD
• Poznata li�nost u kineskoj civilizaciji��en �eng 2007YY01MM02DD
• Knji�evnik Vu �ingzi 2006YY12MM15DD
• Car Kangsi 2006YY11MM24DD
• Poznata li�nost u kineskoj civilizaciji - �u Juan 2006YY07MM04DD
• Poznata li�nost u kineskoj civilizaciji - Car �in �ihuang(2) 2006YY06MM27DD
• Poznata li�nost u kineskoj civilizaciji - Car �in �ihuang 2006YY06MM20DD
• Poznata li�nost u kineskoj civilizaciji�D�uang Zi 2006YY06MM06DD
• �ena koja ima najvi�e vlasti u Kini 2006YY05MM29DD
• Sju Jinglei kao re�i�er (2) 2006YY03MM28DD
• Sju Jinglei kao re�i�er (1) 2006YY03MM21DD
• Poznata li�nost u kineskoj civilizaciji�Li Bing 2006YY03MM14DD
• Poznat pisac Lan Huai�ang 2006YY02MM21DD
1 2