• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
 
• Hu �intao : Kina �eli da sa drugim zemljama ula�e napore za ostvarenje odr�ivog rasta svetske privrede 11/15 15:43
• Najdu�a "zlatna nedelja turizma" u Kini 10/06 16:19
• Sve�ano obele�avanje 60-te godi�njice pokazalo uspeh Kine 10/01 19:54
• Odr�an veli�anstven prijem povodom obele�avanja Dana Republike u Pekingu 09/30 21:22
• Govor Hu �intaoa na samitu G20 nagla�ava kinesku odgovornu poziciju 09/26 19:16
• Proslava 60.godi�njice osnivanja Kineskog narodnog politi�kog konsultativnog saveta 09/20 16:28
• Kina �e jo� aktivnije u�estvovati u medjunarodnoj saradnji za reagovanje na finansijsku krizu 09/16 18:50
• U Urum�iju odr�an simpozijum posve�en privredi i trgovini sa inostranstvom 09/01 21:30
• Pesmom uspostavljen most prijateljstva izmedju Kine i Rusije 08/28 20:54
• Sistem nau�no-tehni�ke inovacije postigao prve rezultate u Kini 08/27 20:41
• Jang �ie�i: Kina igra sve zna�ajniju ulogu na medjunarodnoj sceni 08/25 21:17
• Biv�i privr�enici se osloba�ali od uticaja sekte Falungon 08/21 23:30
• Razni slojevi kontinentalnog dela Kine pru�aju pomo� nastradalim od tajfuna Morakota stanovnicima Tajvana 08/19 21:08
• Jang �ie�i obrazlo�io kinesku politiku o diplomatijama 08/13 21:05
• Nejasan trend razvoja kineske spoljne trgovine 08/12 21:16
• U Kini zabele�en trend rasta potro�nje u julu 08/11 19:08
• Strani studenti u Kini u�ivaju u savremenoj Kini 08/10 17:11
• Kina treba da ja�a inicijativu po pitanju odre�ivanja cene proizvoda masovne potro�nje 08/03 21:12
• U kini je zapo�eta akcija volontera za pru�anje pravne pomo�i 07/31 20:40
• Veliki rezultati prve runde kinesko-ameri�kog strate�kog i ekonomskog dijaloga 07/29 21:01
• Po�ela prva runda strate�kog i privrednog dijaloga Kine i SAD 07/29 14:39
• Novi mehanizam strate�kog i privrednog dijaloga izme�u Kine i SAD koristi razvoju bilateralnih odnosa 07/27 21:07
• Udovoljstvo i zabrinutost kineskih preduze�a u otkupu stranih preduze�a 07/24 19:51
• Mir i stabilnost predstavljaju osnovnu garanciju za razvoj Sin�ianga 07/21 21:14
• Oporavlja se kineska privreda 07/13 19:36
• Sveobuhvatni strate�ki odnosi partnerstva izme�u Kine i Italije u�li u novu etapu 07/08 18:19
• Pripadnici raznih narodnosti u Sindjangu o�tro osu�uju nasilje i kriminal 07/07 21:33
• Najmanje 140 mrtvih u neredima u Sin�angu 07/06 21:49
• Kina �e doprinositi dijalogu i saradnji izmedju G8 i zemalja u razvoju 07/03 12:53
• Nema razloga da se ne veruje u kvalitet kineskih namirnica 06/26 18:54
SearchYYMMDD