• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-24 21:32:10    
Institut Konfu�ije - novi most za razmene kulture Kine sa svetom

cri

Konfu�ije je predstavnik tradicionalne kineske kulture. On je pre dve hiljade godina obilazio sve dr�avice koje su tada postojale na teritoriji Kine i savetovao njihove vladare da prihvate njegovu filozofsku ideju. Hiljadu godine nakon toga konfu�ionizam je postao vode�a filozofska ideja u Kini i izvr�io veliki uticaj na tradicionalnu kulturu i duh kineske nacije. Do aprila ove godine u 81. zemlji i podru�ju je otvoreno vi�e od 300 Instituta Konfu�ije. O tome je savetnik Dr�avnog saveta Kine i predsednik saveta sedi�ta Instituta Konfu�ije, Liu Jiandong je rekla:

U Institutu Konfu�ije se odr�ava nastava kineskog jezika i kineske kulture prilago�ena uslovima u zemlji u kojoj se institut nalazi. Nastava kineskog jezika se odr�ava osnovnim, srednjim i visokim �kolama, u stambenim naseljima i u preduze�ima. Oni organizuju mnoge aktivnosti iz oblasti kulture, a do sada je u ovim aktivnostima u�estvovalo vi�e od milion i 400 hiljada ljudi.

Institut Konfu�ije nije zvani�na visoka �kola, ve� nerentabilni organ za kulturnu razmenu. Ovaj institut se bavi predavanjem kineskog jezika, obukom profesora koji dr�e predavanja iz kineskog jezika, daje nastavni materijal i realizuje kulturne razmene sa inostranstvom.

1 2 3