• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-11 17:06:43    
Narodna umetnost rezanja papira u kineskoj provinciji Anhui

cri

Kod nas postoje 4 instituta na sreskom nivou za izrezivanje papira koja broje oko 500 �lanova, od kojih 80 na�ih �lanova ima zvanje majstora na dr�avnom nivou.

Najpoznatiji majstor ove umetnosti u Fujangu bio je �eng �ianli. On je jedan od 13 umetnika rezanja papira koje je Kina preporu�ila UNESKO-u. Za svog �ivota izrezao je vi�e od 4500 ornamenata, od ljudskih figura iz raznih perioda istorije do figura cve�a, ptica, riba i �ivotinja. Sam on je izrezao vi�e od 200 figura tigra. Na �alost, mastor �eng je pre tri godine oti�ao sa ovoga sveta, ali su ga nasledili njegovi potomci.

Uz velike napore lokalnog slikara Liu �i�enga osnovan je prvi Kineski institut za izrezivanje papira. O tome je umetnik Liu rekao:

Godine 1978. organizovali smo 50 autora koji su uradili oko 10 hiljada dela, a od toga smo izabrali hiljadu. Zatim smo ih izlo�ili u dvadesetak velikih i gradova srednje veli�ine: Pekingu, �angaju, Nan�ingu i Hefeju. Izlo�ba je izazvala senzaciju. Zato �to smo osnovali prvo Kinesko udru�enje za izrezivanje papira. �etiri godine kasnije je osnovan Kineski institut za izu�avanje umetnosti izrezivanja papira.

Na inicijativu Liu �i�enga i njegovih kolega, 1982. godine je po�eo dase izdaje prvi stru�ni �asopis „ Narodna umetnost". Majtori ove vrste umetnosti iz Japana, Singapura i SAD-a su namenski posetili Fujang da bi razmenili iskustva sa kineskim kolegama. Dela umetnika iz Fujanga su tri puta izlagana u Japanu. Kao pokloni, umetni�ka dela fujan�kih majstora rezanja papira upu�ena su u preko 30 zemalja i regija �ime je ra�irena nacionalna kultura i produbljeno prijateljstvo izmedju Kine i drugih zemalja.

1 2 3