• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
 
Poseta delegacije KRI-a Rumuniji, Srbiji i Hrvatskoj
Razni organi vlade provincije Se�uan preduzeli mere za pru�anje podr�ke stranim kompanijama u Se�uanu
Mladost "zablistala'' u volonterskom radu na zapadu Kine
Grad �engde pobolj�ava stanje �ivotne sredine
Putovanje po gradu �i �iad�ang
Trbu�ni ples u Pekingu
Zuo Tingting i njene pesme
"Pekin�ki de�aci" i njihove pesme
Pri�a o ponovnom zapo�ljavanju radnika Guo �ianjonga
Direktor Sun i njegova tehni�ka �kola za sezonsku snagu
U�imo kineski-O zapo�ljavanju sezonske snage
U�imo kineski-O zapo�ljavanju
O�ekujemo Praznik prole�a
Nacionalne pesme za Prole�ni praznik
Kineski praznik prole�a
Simfonijski koncert: Ma�ka koja ple�e valcer
Liu Ruoying
Haljna u ormanu
Zhouhui-in novi album Procvetanje
SearchYYMMDD