• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-10-22 17:37:45    
60 godina nove Kine-Petar Peruni�i�

cri
Udarna vest svetskih medija 1. oktobra bi�e veli�anstvena parada povodom 60 godina od osnivanja i proslave Dana dr�avnosti Narodne Republike Kine. Posle pro�logodi�nje ceremonije otvaranja i zatvaranja Olimpijskih igara u Pekingu svi nestrpljivo o�ekuju novi spektakl.

Cilj proslavljanja jubileja ipak ne�e biti samo pru�anje '' praznika za o�i '', ve� prilika za retrospektivu dostignu�a ostvarenih u proteklom periodu u kojem je Kina kao najmnogoljudnija dr�ava, posle narodne revolucije, od industrijski nerazvijene i siroma�ne privrede postala centar zbivanja. Rezultat svega ura�enog za 60 godina je Kina danas i ono �to �e postati sutra.

U 2009. godini kineska ekonomija preuzima poziciju najve�eg svetskog izvoznika. Visoki procenat godi�njeg rasta privrede nije omela ni svetska ekonomska kriza, a jedan od pokazatelja njene uspe�nosti su i rezervisana sva mesta na letovima ka Kini u vreme odr�avanja najzna�ajnijih lokalnih, a istovremeno i globalnih sajamskih manifestacija.

1 2 3