• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2007-08-24 18:35:30    
Poreklo kineske civilizacije--Nastanak pisma

cri

Nastanak pisma je jedan od najva�nijih momenata u istoriji na�e civilizacije.

Kinesko drevno pismo spada u piktografska pisma. U vezi sa poreklom ovog pisma, u starim kineskim knjigama Sjun Zi i Prole�e i jesen Lu Shi-a stoji da je Cang D�e koji je �iveo u periodu vladavine cara Huang Tija, tzv. �utog cara, tj. u periodu oko prve polovine tre�eg milenijuma pre nove ere stvorio kinesko pismo. Ovo predanje jo� treba da bude potkrepljeno arheolo�kim podacima. U nastavku na�eg programa o tome op�irnije.

Mnogi ljudi smatraju da zapisi na oklopima kornja�a koji su prona�eni pre stotinu godina u Henan provinciji, u srednjem delu Kine, predstavljaju najraniju formu kineske pismenosti, ali to nije ta�no. Zapisi na oklopima kornja�a su pisani pismom koje se koristilo samo u zadnjem periodu dinasdije �ang, a ukupni broj znakova kojim su se tada�nji Kinezi slu�ili je bio iznad 5 hiljada. Prema sastavu tih znakova vidi se da je u tada�njem kineskom pismu ve� postojalo 6 na�ina formiranja. Zato se i smatra da pismo na oklopima kornja�a predstavlja veoma razvijenu formu, �to ujedno zna�i da je razvojni put kineskih znakova pre ove faze sigurno bio jedan dugi proces.

Ovih godina rasprave o poreklu kineskog pisma se uglavnom vezuju za simbole na kerami�kim predmetima koji su nastali pre nego zapisi na oklopima kornja�a. Pedesetih godina pro�log veka, u arheolo�kim iskopavanjima u ru�evinama u Ban Po u �ensi provinciji prona�en je veliki broj simbola uklesanih na kerami�kim predmetima. Posle objavljivanja ovog otkri�a, nau�nici za prou�avanje starih pisama su odmah pokazali veliku zainteresovanost. I u drugim krajevima u zapadnom delu Kine su prona�eni kerami�ki predmeti ove vrste. Kako je otkriveno, znaci na tim kerami�kim predmetima su klesani pre zavr�etka pe�enja, i svaki simbol je imao svoj utvr�eni polo�aj. Neki simboli su prostijih oblika, a neki su veoma komplikovani, i sli�ni su slovima. Arheolozi su ove kerami�ke predmete smestili u kulturu Jan�ao tip Ban Po.

U vezi sa poreklom pismenosti i simbolima na kerami�kim predmetima, postoje i drugi primeri u drugim starim civilizacijama. Staro egipatsko pismo je poteklo iz simbola koji su klesani, pisani ili urezivani na kerami�kim predmetima u periodu od 4000 do 3000 godina pre nove ere. Taj period se poklapa sa periodom u kojem su nastali kineski simboli na kerami�kim predmetima.

Me�utim, ovi simboli nisu bili samo urezivani na kerami�kim predmetima. Od 1984. do 1987. godine, sprovedena su arheolo�ka iskopavanja u Vu Jangu u Henan provinciji, i tu su kineski arheolozi u jednom grobu prona�li jedan neo�te�en oklop kornja�e i komade dva druga oklopa kornja�a na kojima su bili urezani simboli koji predstavljaju sli�no pismo kao �iaguven ili pismo na oklopima kornja�a. Prema izvr�enim ugljenim analizama smatra se da ovaj grob poti�e iz perioda oko 5500. godina pre na�e ere.

Tako�e u �iangsu provinciji u ju�nom delu Kine, arheolozi su prona�li predmete od �ada na kojima su ugravirani i neki sli�ni simboli. Ve�ina ovih simbola mo�e da se rastuma�i paleografskim analizama.

Vredi da pomenemo da spomenuti kerami�ki i �adni predmeti pripadaju dvema razli�itim kulturama? prvi pripadaju kulturi Da Venkou iz severnog dela zemlje, a drugi pripadaju kulturi Liang D�u koja je nastala na jugu Kine. Ali ove dve kulture su imale bliske veze. 1987. godine u jednom grobu koji pripada kulturi Da Venkou arheolozi su prona�li veliki broj predmeta od �ada koji pripadaju kulturi Liang D�u. To pokazuje da su narodi ove dve kulture imali me�usobnu komunikaciju. Simboli na keramikama i predmetima od �ada mo�da predstavljaju najraniju pismenost koja je nastala vi�e od 1000 godina pre pisma na oklopima kornja�a.