• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2006-01-26 09:49:17    
Do�ek prole�a i sre�e

cri
Vreme je za u�ivanje u kineskoj nacionalnoj muzici. 29. januara se proslavlja tradicionalni praznik kineskog naroda - Praznik prole�a. Po tradicionalnom lunarnom kalendaru Kine, taj dan je po�etak nove godine i zove se '' nian ''. Praznik prole�a je najva�niji praznik Kineza. Za danas sam izabrala melodiju koja se zove '' Do�ek prole�a i sre�e. ''

�elim da ovom melodijom podelim radost o�ekivanja Nove godine sa vama.

Kinezi oduvek posve�uju veliki zna�aj Prazniku prole�a. Mesec dana ranije po�inju pripreme za do�ek Nove godine. Prvo, svaka porodica dobro o�isti svoj dom, zatim nakupuje veliku koli�inu prehrambenih namirnica i artikala za �iroku potro�nju. A najva�nije je da se za decu kupi prazni�na ode�a. Sem toga, svaka porodica zalepi paralelne natpise koji donose sre�u na ulazna vrata u svoj dom. Istovremeno, u sobama se zalepe i novogodi�nje slike koje ozna�avaju ispra�aj stare, a do�ek Nove godine. Ove slike takodje simboli�u proterivanja �avola i zla. U vreme praznika, oni koji rade u drugim krajevima, obi�no dolaze ku�i, kako bi zajedno sa �lanovima porodice proslavili Praznik prole�a.