• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2005-12-29 14:10:07    
Sre�na Nova godina

cri
Nova godina se sve vi�e pribli�ava, i ve� se svugde u Pekingu mo�e osetiti prazni�na atmosfera. Danas sam stoga posebno izabrala melodiju koja se zove '' Sre�na Nova godina ''. �elim da slu�aju�i ovu melodiju zajedno sa vama podelim radost o�ekivanja Nove godine. Istovremeno, i kao �to naziv ove melodije ka�e, srda�no vas pozdravljam i �elim vam '' Sre�nu Novu godinu '' .