• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
 
• Petar Peruni�i� u Letnjoj palati 2009YY10MM28DD
• Pored kamenog broda u letnjoj palati 2009YY10MM28DD
• Petar Peruni�i� i slu�aoci iz drugih zemalja u obilasku Letnje palate 2009YY10MM28DD