• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-08-05 18:44:12    
KK CZ: Ponuda Pe�i�u u sredu

cri
Predsedni�tvo KK Crvena zvezda odr�alo u utorak redovnu sednicu. Najva�niji zaklju�ak je da �e klub u sredu treneru Svetislavu Pe�i�u ponuditi novi ugovor.

Pored toga doneta su jo� tri zaklju�ka. Predsedni�tvo se upoznalo sa odlascima biv�ih ko�arka�a Crvene zvezde Marka Marinovi�a u Pamesu i Andre Ovensa u Turk Telekom kao i o sporazumnom raskidu ugovora Filipa �epe koji je oti�ao u Lajonse. Predsedni�tvo se zahvalilo igra�ima na svemu �to su uradili za klub u prethodnoj sezoni.

Tako�e, Predsedni�tvo je zakazalo redovnu skup�tinu za 2. septembar.

Nakon analize i konstatovanja da je pro�logodi�nji bud�et za sezonu 2008/09 realizovan, raspravljalo se o planu realizacije bud�eta za narednu sezonu.