• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2003-09-25 14:40:18    
O nama

   Redakcija programa na srpskom i hrvatskom jeziku  je osnovana 1. Juna. 1961. godine. Sada svakog dana emituje jedno�asovni program prema podru�ju srednjo-isto�ne Evrope. Pored pregleda vesti, sekcija ima i raznovrsne rubrike, kao na primer: �Kina nekad i sad�u ponedeljak, �Upoznajete Kinu�u utorak, �do�ivite u Kini�u sredu, �Zona prijateljstva�u �etvrtak, �Privredni �ivot�u petak, �Sport i zdravlje�u subotu i �pop stoposto�u nedelju. Godine 1981. u Beogradu je uspostavljeno dopisni�tvo na�e radio-ku�e za podru�je Balkana, kako bi se blagovremeno i svestrano izve�tavalo o doga�ajima koji se de�avaju na podru�ju Balkana i u isto�noj Evropi. Pored emitovanja, redakcija pru�a i prevodila�ke usluge. Tako je prevodila raznovrsne knjige, stru�nu dokumentaciju, obezbedila prevodioce brojnim delegacijama iz podru�ja prethodne Jugoslacije, �to je doprinelo saradnji i razmeni u svim oblastima izmedju Kine i zemalja ovog podru�ja.
   Redakcija je dobila energi�nu podr�ku ambasada zemalja prethodne Jugoslavije u Kini. U  vi�e od 40 godina, radili su sa nama i eksperti iz podru�ja prethodne Jugoslavije Dejan Petrovi�, Donka Gligorova, Aleksandar Popovi�, Ivan Proti�, Ivan Kri�ti�, Sun�ica Kostov, Zorica Bulja, Svetlana �uri�, Dajana Veli�kovi�-�aboti� i Liljana Bulat.
   U Sekciji je trenutno zaposleno 10 ljudi koji su odli�no savladali srpski i hrvatski jezik na fakultetu i u praksi, a ve�ina njih je bila na specijalizaciji na univerzitetu Beogradu i Zagrebu. Na�i ljudi su istovremeno prevodioci, spikeri i reporteri. Aktuelni �ef redakcije je Guo Zhijia koji je 1982. zavr�io fakultet i bio stalni dopisnik na�e radio-ku�e u podru�ju prethodne Jugoslavije u periodu od 1994. do 1998. godine.