• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2003-09-25 10:55:16    
O CRI

   Kineski Radio Internacional ( KRI, na engleskom China Radio International ) je jedini dr�avni radio namenjen inostranstvu u Narodnoj Republici Kini.
   KRI je osnovan 3. Decembra 1941. godine pod nazivom RADIO PEKING. Od 1993. ima novo ime KINESKI RADIO INTERNACIONAL. Trenutno Radio svakog dana emituje 211 sat programa na 38 stranih jezika i 5 kineskih dijalekata prema vi�e od 200 zemalja i podru�ja celog sveta. Program se emituje putem desetak predajnika u zemlji i vi�e predajnika u Evropi, Africi, Ju�noj i Severnoj Americi.  Da bi pravovremeno izve�tavao o doma�im i stranim dogadjajima, pored 40 dopisni�tva u zemlji (uklju�uju�i Hongkong i Makao), na� radio je uspostavio i 27 dopisni�tva u raznim krajevima sveta. Takodje ima odli�nu saradnju i razmenu programa sa radijima i televizijama u mnogo zemalja sveta.