China ABC

Prava Kineskih žena na rad

 

Radi zaštite prava žena na rad, kineske relevantne ustanove dosledno i aktivno sprovode zakon o radu i druge odgovarajuće zakonske propise i zabranjuju polnu diskriminaciju u prijemu radnika ili u konkurencijama za zapošljavanje. Žena uživa ravnopravna prava kao i muškarci na raspodelu kapitala i tehnologije. Obezbedjuje se ženama ista plata u istom radu kao i muškarci kako bi se smanjuje razlika ličnih prihoda žena od muškaraca. Prošireni su kanali zapošljavanja žena. U privrednom razvoju i regulisanju industrijske strukture, treba da u potpunosti uzimaju u obzir potrebe zapošljavanja žena. Energično se razvija tercijalna industrija , a naročito uslužne delatnosti u gradskim četvrtima kako bi ženama pružala šanse zapošljavanja.

Radi još boljeg sprovodjenja politike o zaštiti žena u radu, relevantne državne ustanove su zahtevale od poslodavalaca da specifičnu zaštitu žena u radu upišu u ugovor rada. Na primer zaštita žena u izuzetnim slučajevima menstruacije, trudnoće, porodjaja i dojenja.

Seoske žene imaju istovetna prava kao i muškarci, kao što su pravo na zakup zemljišta, pravo na proizvodnju i poslovanje, pravo na raspodelu zemlje u okolini stana, pravo na dobijanje nadoknade od zemljišta koje je država otkupila i pravo na dobijanje akcija sa dividendom. Ujedno lokalna vlada podstiče viškove radnih snaga, odnosno seoske žene da premeste u nepoljoprivredne grane i pomaže im u kvalifikovanoj obuci.