Napredak Kine u pogledu demokratije

2021-12-08 14:20:57
Share:

piše: Dr Ivona Lađevac, zamenica direktora Instituta za međunarodnu politiku i privredu

Razvoj demokratije u Kini može se pratiti od vremena pobune protiv feudalnog sistema, odnosno vremena u kojem je kineski narod pokazao otvoreno nezadovoljstvo protiv zemljoposednika koji su se rukovodili isključivo svojim uskim interesima. Revolucionarni pokret 4. maja 1911. godine potvrdio je spremnost i sposobnost većinskog stanovništva da preuzme odgovornost za upravljanje zemljom po novom kursu, kursu dubokih i sveobuhvatnih reformi koji vodi kontinuiranom napretku. Osnivanjem Komunističke partije Kine 1921. godine put napretka je, pokazalo se, osiguran. Brojnost članova KP Kine, kao i činjenica da su zastupljeni svi slojevi društva, omogućili su primenu demokratskog principa, vladavinu većine.

Međutim, protokom vremena i nastankom novih uslova i načina života, unapređivani su i principi narodne demokratije. U tom smislu, jedan od značajnijih događaja predstavlja 18. Narodni kongres KP Kine održan 2012. godine, koji je svojim dubljim razumevanjem kineskog puta ka demokratiji i političkom sistemu, omogućio KP Kine da dalje razvija narodnu demokratiju i da rad svojih institucija učini efikasnijim, približavajući ih narodu.

Svedoci smo brojnih osporavanja kineskog modela državnog i društvenog ustrojstva, ali ostvareni rezultati i kontinuirani napredak demantuju sve te kritike. Govoreći iz ugla nekog ko je više puta boravio u Kini, u različitim sredinama, potpuno nepristrasno mogu da kažem da, za razliku od nekih drugih zemalja koje se kriju iza krupnih parola o tome kako njihova država pripada njihovom narodu, a istovremeno je narod uskraćen za uživanje osnovnih prava, ključ kineskog uspeha leži u stalnoj težnji postizanja opšteg interesa. Opšti interes, opšte dobro je ono na čemu neprekidno rade i kineski narod i kinesko rukovodstvo. Na taj način se ostvaruje geslo KP Kine „od naroda, za narod“. Poslanici u Narodnom kongresu dolaze iz svih regiona, predstavljaju sve etničke i društvene grupe i efikasan su kanal komunikacije lokalnih sa centralnim nivoom vlasti.

O svim aspektima napretka demokratije u Kini govori nedavno objavljena Bela knjiga. Međutim, o napretku demokratije o Kini mnogo više govori način života kineskog naroda i ostvareni rezultati kineskog rukovodstva koje čak i u uslovima pandemije, koja predstavlja izazov bez presedana u međunarodnim okvirima, odgovorno nastupa i radi u interesu svog naroda i države.