China ABC

Visoko školstvo

U visoko školstvo u Kini spadaju vanredni,osnovni, magistarski i specijalistički studij.U visoke škole spadaju standardni univerziteti, viša škola,škola preko RTV i univerzitet za odrasle.

Visoko školstvo je staro u Kini više od 100 godina.Kina ima 3000 univerziteta i visokih škola, dve trećine su javni, a jedna privatni.Studira ukupno 20 miliona studenata, više od 17 odsto kandidata polaže prijemni ispit za studij u univerzitetima ili visokim školama.

Obavezni prijemni ispiti i prijemni minimumi su određeni od strane Ministarstva prosvete ili provincijskih prosvetnih ustanova.

Svi poznati univerziteti su javni, samo oni koji su pali na prijemnom ispitu za javne, biraju privatne univerzitete, univerzitete preko RTV i univerzitete za odrasle.

U poslednjim godinama prosvetne ustanove Kine su mnogo povećale obim javnih univerziteta kao i obim za postdiplomski studij.

Na njemu se danas obrazuje oko 60.000 studenata na oko 150h st programa osnovnih studija, oko 1700 poslediplomaca na programima magistarskih studija i značajan broj studenata na programima specijalističkih studija. Od svog osnivanja, Univerzitet u Beogradu dao je približno 260.000 diplomiraniručnjaka različitih profila, oko 14.000 magistara i 8.500 doktora nauka.