China ABC

Banka i njen nadzor

Sadašnji kineski bankarski sistem je sačinjen od Centralne banke, komercijalnih banaka u državnoj svojini I banaka sa specijalnom politikom.

Kineska narodna banka ispuni funkcije Centralne banke I vodi makrokontrolu I nadzor nad bankarskom industrijom. Kineska industrijskotrgovinska banka, Kineska banka, Kineska poljoprivrena banka I Kineska izgrađena banka su komercijalna banka u državnoj svojini. U kini takođe ima tri banka sa specijalnom politikom odnosno Kineska poljoprivredna razvojna banka, Državna razvojna banka I Kineska izvozna I uvozna banka. 1995. godine Kina je izradila «Zakon komercijalnih banaka» što je stvorio uslove za formiranje sistema komercijalnih banaka I ponutio pravni osnov za preobražaj kineskih profesionalnih banaka u komercijalne banke. Od 1996. godine, komercijalne banke u državnoj svojini su restrukturirale više od 120 srednjih I malih komercijalnih banka za savremena bankarska preduzeća poslovana valutom.

Kineski komitet za nadzor I upravljanje bankarskom industrijom je nadzorna organizacija kineskih banaka. Ovaj kimitet je počeo stupanje na snagu 28. aprila 2003. g