China ABC

Osnovno stanje strukture industrijske proizvodnje

Strukturu industrijske proizvodnje čine proporcija izmedju industrijskih grana i odnosi među njima i ona uglavnom obuhvata odnose u proporciji između poljoprivrede, industrije i uslužnih delatnosti.

Od osnivanja nove Republike Kine 1949. godine, kineska struktura sektora je pretrpela tri razvojne etape. Prva je trajala od početka 50-tih godina do kraja 70-tih prošlog veka. U tom periodu Kina je brzo promenila karakter polukolonijalne privrede i u osnovi izgradila bazu industrijalizacije. Druga etapa je trajala od 1979. godine do početka 90- tih godina prošlog veka. Tokom tog perioda, Kina je sprovodila politiku reformi i otvaranja prema svetu. Ona je tada neprekidno regulišući strukturu sektora ušla u srednjoročnu etapu industrijalizacije. Treća etapa je počela 90-tih godina prošlog veka, odnosno od donošenja plana o izgradnji sistema socijalističke tržišne privreda i trajaće do 2020. godine. Za to vreme Kina će u osnovi završiti informatizaciju ostvarivajući postavljeni cilj industrijalizacije.

U toku proteklih 50 godina, proporcionalni odnosi među različitim sektorima su se znatno menjali. Od početka 50-tih godina prošlog veka do 2002. godine, proporcija poljoprivrede je opala sa 45.4 na 14.5 odsto, proporcija industrije je povećana od 34.4 odsto na 51.8 odsto, a uslužnih delatnosti od 20.2 odsto na 33.7 odsto.