China ABC

Komunistička partija Kine

KP kine je avangarta kineske radničke klase, kineskog naroda i kineske nacije, i takodje je jezgro rukovodstva u socijalisitčkoj stvari sa kineskim karakteristikama. KP Kine predstavlja zahtev za razvoj napredene proizvodne snage u Kini, pravac razvoja napredne kulture i onsovne interese širokih narodnih masa u Kini.

Najviši ideal i krajnji cilj KPK je ostvarenje komunizma. U statutu KP Kine je predvijdeno da je Vodeća ideološka misao KPK sadržana u marksizam-lenjinizam, misli Mao Zedong-a i teorija Deng Xiaoping-a i" Tri predstavnika ".

KPK osnovana je u julu 1921. godine. Od 1921. do 1949. godine pod rukovodstvom KP Kine, kineski narod je vodio upornu borbu i podvrgnuo imperijalizam, feudalizam i pretvorio Kinu od siromašne i zaostale polu-kolonijalne i polufeudalne države u socijalističku državu sa ubzanim razvojem. Posle osnivanja NR Kine, KP Kine povedila kineskog naroda u borbu za zaštitu državne nezavisnosti ibezbednosti, uspešno je ostvorila promene kineskog društva od novog demokratizma u socijalizam, počela je plansku opširnu socijalističku izgranju i postigla nevidjeni veliki uspeh u privrednoj izgradnji u istoriji.

Treća plenarna sednica XI KPK centralnog komiteta, održane u decembru 1978. godine, je odlučila da se partijski rad usmeri na modernizaciju socijalizma, reforme i politiku otvaranja. Od 1979. godine, KP Kine je sprovodila politike reforme i otvaranja prema svetu koju je inicirao gospodin Deng Sjaoping. Od tada u razvoju kineske nacionalne privrede i društva postignut je očevidni uspeh i došla je do velikih promena u državnom životu. To je najbolji period posle osnivanja NR Kine u kojem narod dobio najvišu korist.

KP Kine se zalaže za aktivno razvijanje odnosa sa stranim partijama i stvaranje povoljne spoljne uslove za reformu i otvaranje prema svetu kao i za izgradnju modernizacije u Kini. U medjunarodnim poslovima KP Kine insistira na nezavisnoj, samostalnoj i miroljubivoj spoljnoj politici, bori se za zaštitu kineske nezavisnosti i suvereniteta, a protiv hegemonizma i politike prava jačeg, za zaštitu svetskog mira, za progres čitavog čovečanstva i na osnovu medjusobnog poštovanja suvereniteta i terotirijalnog integriteta, nemešanje u unutrašnje poslove, ravnopravnosti i uzajamnokoristi, pet principa miroljubive koegzistencije, razvija odnose sa svim zemljama na svetu. KP Kine prema 4 principa kao što su nezavinsot, samostalnost, u potpunosti ravnopravnost, medjusobno poštovanje i nemešanje u unutrašnje poslove uspostavlja i razvija prijateljske odnose sa partijama svih zemalja na svetu. Trenutno KP Kine zadržava prijateljske odnose sa 300 partija iz 120 zemalja.

Centralne organizacije su sačinjavaju: nacionalni kongres, CK, Politbiro, Stalni komitet politbiroa, sekretarijat, centralna vojna komisija i centralni diplinski komitet. Nacionalni kongresa KP kine se odava svake pete godine. U toku zatvaranje kongresa, CK KP kine je najviši rukovodeći organ KP kine.

Sada KPK ima više od 70 miliona članova. Trenutno generalni sekretar CK KP Kine je Sji Đinping.