China ABC

Državni savet i ministarstvo

Državni savet

Kineski državni savet, to jest centrala vlada je najviši administrativni organ u Kini. On sprovodi zakone i rezolucije koje sz izrazili ili usvojili svekineski narodni kongres i njegov stalni komitet. On podnosi svekineskom narodnom kongresu i njegovom stalnom komitetu izveštaj o radu.

Državni savet ima obavešćenje da odredjuje administrativne mere, izradjuje administrativne propise i upudjuje odluke i narodbe. Državni savet je sastavljen od premijera, vicepremijera, državnih savetnika, ministara direktora komisija, predsednikaračunovodstva i generalnog sekretara.

Sadašnji premijer je Li Kećiang 

Trenutno sastav kineskog državnog saveta su sledeći: ministarstvo inostranih poslova, ministarstvo odbrane, državni komitet za razvoj i reformu, ministatrstvo obrazovanja, ministatrstvo nauke i tehnike, državni komitet odbrebene, nauke i tehnike i industrije.državni komitet za nacionalne polsove, ministatrstvo javne bezbednosti, ministatrstvo državne bezbednosti, ministatrstvo nadzora, ministatrstvo gradjanskih poslova, ministatrstvo pravosudje, ministatrstvo finasije, ministatrstvo personalnih poslova, ministatrstvo rada i socijalnog osiguranja, ministatrstvo železničkih transpora, ministatrstvo saobraćaja, ministatrstvo državnih teritorija i resursa, ministatrstvo urbanizma, ministatrstvo informatike, ministatrstvo vodoprivrede, ministatrstvo kulture, ministatrstvo zdravlja, ministatrstvo poljoprivrede, ministatrstvo trgovine, državni komitet za populaciju i planiranje porodice, kineska narodna banka i računovodstvo。

Ministatrstvo inostranih poslova

Ministatrstvo inostranih poslova je funkcionisani organ državnog saveta koji je zaduženo za sprovodjenje državne spoljne politike. Glavna funkcija Ministatrstva inostranih poslova je u ime države i vlade upravljanje spoljnopolitičkih poslova uključujući da upućuje državnu spoljnu politiku i odluku, saopšćuje diplomatske dokumente i izjave, vodi diplomatske pregovore i demarš, potpisuje ugovore, sporazume i druge diplomatske dokumente, učestvuje u medjunarodnim konferencijama OUN i drugih medjunarodnih organizacija, uadzženo za uspostavljanje ambasada, konzulata i predstavništva i upravljanje diplomatskim osobama.

Sadašnji ministar je Vang Ji.

Državni kimitet za razvoj i reformu

Glavne funkcije Državnogimiteta za razvoj i reformu su sledeće: izrada i sprovodjenje strategije nacionalne privrede i društvenog razvoja, planova za srednjoročni i dugoročni razvoj i godišnjeg plana. Istraživanje i analiziranje o privrednoj situaciji i njenom razvoju i u zemlji i na inostranstvu, predvidjenje o makroprivredi, istraživanje pitanja koja se tiču državne privredne bezbednosti, iznošenje predloga o makroprivrednoj politici. Koordiniranje i regulisanje privrednog i društvenog razvoja, usmeravanje i kontrolisanje nad korišćenjem stranih kredita, usmeravanje i kontrolisanje nad prvcom korišćenja političkih kredita, usmeravanje narodna novčanih sredstava u pravcu fiksne investicije, istraživanje i iznošenje trateških ciljeva i politike o korišćenju stranog kapitala i investiciji u inostranstvu, izrada zakonske propise i statusa o nacionalnoj privredi i društvenom razvoju, o reformi privrednog sistema i o otvaranjeu prema svetu, učešće u izradi i sprovodjenju odgovarajućih zakona i administrativnih propisa.

Predsednik državnog komiteta za razvoj i reformu je Sju Šaoši.

Ministarstvo trgovine

Formirano je u martu 2003. godine

Glavne funkcije su sledeće: izrada strategije, kurseva i politike o razvoju spoljne i domaće trgovine i medjunarodnoj privrednoj saradnji, izrada zakonskih propisa o domaćoj i spoljnoj trgovini, medjunarodnoj privrednoj saradnji, investicijama stranog kapitala, izrada plana o razvoju domaće trgovine, iznošenje predloga o reformi prometnog sitema, uzgajanje i razvijanje gradskog i seoskog tržišta, izučavanje i izradjivanje politike o standardiranom tržišnom prometu, prometnog reda i obijanje tržišnog monopola, regionalne blokade, uspostavljanju zdravog i jedinsvenog , otvorenog , konkurenog i redovnog sistema tržišta, kontrola, analiza postanja o tržišnom prometu i ponudi i potražnju robe i td.