• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2006-09-01 18:26:31    
Kviz ��uveni kineski gradovi�6: Nan�ing---prestonica deset dinastija

cri
Danas smo izabrali da vas upoznamo sa gradom Nan�ingom, koji je u istoriji Kine bio prestonica �ak deset dinastija.

Nan�ing je glavni grad provincije �iangsu. Nalazi se na donjem toku reke Jangce, u blizini prostrane ravnice i plodonosne delte Jangcea. Ovaj grad se nalazi na dve obale reke Jangce, a du�ina ove reke, koja proti�e kroz grad Nan�ing, je preko 95 kilometara. Stoga u ovom delu reke Jangce neprekidno prolaze brodovi i la�e. Ako grad Nan�ing uzmemo za centar zami�ljene mape, severno od njega je reka Jangce, ju�no je reka �inhuai, isto�no je planina D�ong�an, a zapadno planina �ingliang. Sve to je u�inilo da polo�aj grada Nan�inga strategijski kroz istoriju bude veoma va�an. A to je i razlog �to su vladaoci iz deset kineskih dinastija izabrali ovaj grad za svoju prestonicu.

Istorija Nan�inga po�inje 472. godine pre na�e ere kada je na obali reke �inhuai po�eo da ni�e ovaj grad. 229. godine, kralj Vu, koji je vladao u periodu Tri kraljevstva, je svoju prestonicu preselio u Nan�ing, i time je po�ela istorija Nan�inga kao prestonice. 1927. godine, tada vladaju�a partija Guomindang je izabrala Nan�ing za svoje sedi�te i tu je izgradila nove zgrade, uklju�uju�i centralnu bolnicu i �uvenu vojnu �kolu Huangpu. 1937. godine, japanski agresori su okupirali ovaj grad i sproveli masakr nad njegovim stanovni�tvom. Posle pobede u ratu protiv japanskih agresora u 1945. godini, vlada Guomindanga se 1946. godine vratila u Nan�ing, a nedugo potom otpo�eo je kineski unutra�nji rat, izmedju Guomindanga i Narodno-oslobodila�ke vojske Kine. 1949. godine, Narodno-oslobodila�ka armija Kine je odnela pobedu nad tada�njom vladaju�om partijom Guomindang i zauzela je njihovu prestonicu Nan�ing. Posle toga, kineska Narodno-oslobodila�ka armija je brzo napredovala ka jugu, severozapadu i jugozapadu Kine i uspela je da oslobodi ve�i deo zemlje. Tada je predsednik Mao Cetung napisao pesmu u kojoj se ka�e: Iako se Nan�ing nalazi medju rekama i planinama, na�i hrabri vojnici su pre�li preko Jangcea i oslobodili ga. Mi �emo dalje raditi na oslobodjenju cele zemlje, a �elja za mirom i pravdom se ne mo�e promeniti.

Dana�nji Nan�ing je moderni i otvoreni grad. U njemu ima vi�e od 264 velikih i srednjih preduze�a, kao i veliki broj stranih preduze�a, a bruto godi�nji proizvod se kre�e oko 88 milijardi dolara. 41 odsto povr�ine grada je pod zelenilom, po �emu se Nan�ing nalazi na prvom mestu u Kini. Ovaj grad je bogat i na planu obrazovanja, ima 48 visoko�kolskih institucija i 117 nezavisnih nau�nih instituta, po �emu se takodje nalazi medju prvima u zemlji. I danas se Nan�ing razvija kao grad na reci, sa kombinacijom stare kulture i moderne civilizacije.

Po�tovani slu�aoci, u proteklih nekoliko minuta smo vas upoznali sa gradom Nan�ingom, koji je bio prestonica deset kineskih dinastija. Sada vas molim da zapi�ete dana�nja pitanja: Prvo je: Za�to je Nan�ing va�no strategijsko mesto? Drugo, koji kineski lider je napisao pesmu o ulasku kineske Narodno- oslobodila�ke armije u grad Nan�ing?

O�ekujemo va�e odgovore i �elimo vam dobra rezultate.